příspěvková organizace Ministerstva kultury

PRAVIDLA A ETIKA PUBLIKOVÁNÍ

 

Povinnosti autorů


 • Autoři jsou povinni se účastnit recenzního řízení, reagovat na připomínky recenzentů a na základě těchto připomínek provést navržené úpravy. Ve sporných případech se mohou obrátit s konkrétními podněty na redakci časopisu, případně příspěvek nepublikovat.
 • Identický či téměř identický text nesmí autoři poskytnout k publikování jiným redakcím.
 • Autoři se musí řídit pokyny pro autory (pokyny pro autory) a dodržovat stanovený citační aparát.
 • Zasláním příspěvků k recenznímu posouzení autoři automaticky prohlašují, že všechna data uvedená v příspěvku jsou pravdivá a původní. Jestliže autor použil práci a/nebo formulace jiných autorů, musí je řádně citovat.
 • Jestliže autor objeví významnou chybu nebo nepřesnost ve svém již otištěném článku, je povinen ihned uvědomit redakci a spolupracovat s redaktorem na stažení či opravě článku.

 

Povinnosti recenzentů


 • Pokud se recenzent necítí být kvalifikovaný pro posuzování rukopisu nebo ví, že ho nemůže posoudit bezodkladně, uvědomí redakci a do recenzního řízení nevstoupí.
 • Recenzenti musí zachovávat objektivitu.
 • Recenzent má povinnost své názory jasně argumentovat.
 • Každý rukopis je považován za důvěrný dokument a nesmí být bez souhlasu autora nikomu poskytnut a s nikým diskutován.
 • Recenzenti nesmí zneužít informace uvedené v recenzovaném příspěvku pro osobní nebo jiné účely.
 • Recenzenti můžou odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů. Za střet zájmu se považuje:
  • profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku;
  • spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech;
  • zásadní názorový rozdíl na nosné téma recenzovaného příspěvku.
 • Pokud recenzenti z některého z výše uvedených důvodů neodmítnou vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje.
 • Recenzenti by měli autora upozornit na chybějící významné publikované tituly k danému tématu. Recenzent by měl redakci upozornit na jakoukoli podstatnou podobnost či překryv rukopisu s jinou publikovanou prací, kterých si je vědom.


Povinnosti redakce


 • Redakce musí zajistit, aby všechny příspěvky byly anonymně posouzeny externími recenzenty.
 • Redakce je odpovědna za obsah časopisu a kvalitu publikovaných příspěvků.
 • Redakce zachovává objektivní přístup ke všem dodaným příspěvkům, tzn. v procesu rozhodování je povinna vyvarovat se střetu zájmů a ctít hlavní kritéria výběru příspěvků, kterými jsou:
  • odborná úroveň a význam daného příspěvku;
  • soulad tématu s odborným zaměřením časopisu.
 • Redakce vynaloží veškeré úsilí k zachování nestrannosti recenzního řízení, aby nedošlo k odhalení identity autora rukopisu jeho recenzentům a naopak.
 • Ve spolupráci s redakční radou řeší případná odvolání autorů proti připomínkám z recenzního řízení a jiné stížnosti.
 • S konečnou platností rozhoduje o odmítnutí nebo přijetí příspěvku k publikování.

 


Povinnosti redakční rady


 • Redakční rada svou činností usiluje o neustálé zlepšování odborné i formální stránky časopisu, podporuje svobodu projevu, v souladu s obecně respektovanou etikou je připravena po předchozím projednání publikovat případné aktuální opravy, odvolání a omluvy
  • Redakční rada má pravomoc vyjádřit se k recenznímu řízení v celém jeho průběhu.
  • Garantuje dodržování výše uvedených pravidel.

   

   

  Publikační etika časopisu Studia Comeniana et historica vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE), dostupného na www.publicationethics.org.

  Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

   

  M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a     –     o  t  e  v  ř  e  n  a   (út–so)

   

  NOVÁ KNIHA

  „UHERSKÝ BROD 1918–1938“

  NOVÁ KNIHA

  „KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“

  PŘEHLÍDKA MUZEJNÍCH FILMŮ

  „MUSAIONFILM 2019“

  VÍTĚZNÝ PROJEKT

  „ŘEMESLO JAK VYŠITÉ“


  kontakt informace muzeum odkazy

  Muzeum Jana Amose Komenského

  Přemysla Otakara II. 37
  688 12 UHERSKÝ BROD
  Česká republika, EUROPE

  tel.: +420 572 63 22 88-9

  www.mjakub.cz

  muzeum@mjakub.cz

  ID datové schránky: iw39kef

  OTVÍRACÍ DOBA

  VSTUPNÉ

  BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

  PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

  CENÍK kopírovaného materiálu

  měsíční pozvánky 2019:

  KVĚTEN, ČERVEN

  info pro transport výstav

  Fakturační údaje
  Výroční zprávy MJAKUB / CMN
  Zřizovací listina
  Interní protikorupční program

  Všeob. obch. podmínky (e-shop)
  Sloupový sál

  Atrium

  Japonská zahrada

  ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

   

  Veřejné zakázky

  GDPR

  Ministerstvo kultury ČR

  Asociace muzeí a galerií ČR
  Profesní etický kodex ICOM

  – INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999