příspěvková organizace Ministerstva kultury

2008 - záznamník

2008 - záznamník


MUSAIONFILM 2008

STŘEDA, 4. 6. 2008
1. den přehlídky

13:00 - 15:30
První projekční blok - MUZEJNÍ UDÁLOSTI ROKU

Přehlídka byla zahájena podle programu prologem letošního ročníku, filmem Kinematograf múz II. Následně se ujal slova ředitel pořadatelské instituce, PhDr. Pavel Popelka, CSc., a přivítal účastníky akce i návštěvníky v publiku (asi 20 - 30). Rozjel se první projekční blok, po němž následovala diskuse s lektory, jimiž byli Prof. Rudolf Adler a Mgr. Robert Tamchyna. Již na konci diskuse se mezi účastníky objevuje její pravidelný účastník, dokumentarista Václav Hron v jednom ze svých recesních přestrojení. Po projekci 5 filmů, vzniklých v minulém a letošním roce, se pomaličku rozproudila diskuse, Prof. Adler zdůraznil, že točit muzejní filmy smysl má, a navíc vyjmenoval 4 oblasti, v nichž film v muzeu může plnit svoji funkci jako: a) sbírkový předmět, b) dokumentační médium, c) součást expozice, d) prezentace.

16:00 - 18:00
Druhý projekční blok - VÝSTAVY, STÁLÉ EXPOZICE, PAMÁTKY

Přehlídka ožívá. Na programu jsou snímky, které vnesly do projekčního sálu svěžího ducha. Zodpovědná filmařská práce, větší ponor do muzejní problematiky, více filmů k expozicím. Promítnuto bylo celkem 6 filmů z let 2006 - 2008. Navíc na rozdíl od předchozího bloku se mezi účastníky přehlídky objevili i mnozí autoři či zadavatelé (Václav Hron, David Hroch či Beata Gálová). Projekce snímků proběhla dle programu přehlídky a pak následovala v pořadí druhá diskuse (Adler, Tamchyna). Prof. Adler připomněl, že vznik dobrého výsledku je podmíněn stanovením: a) účelu a b) adresáta. S kvalitou odpromítaných snímků vzrostla i kvalita diskuse, která se přenesla z obecnější roviny na jednotlivé prvky audiovizuálního díla. Pokud by si někdo kladl otázku, čím může být Musaionfilm užitečný muzejníkům, pak jeden z účastníků přehlídky, Jirka Petrů, na to odpovídá takto: "k výchově pracovníků muzeí k odbornosti, jak přebírat zakázky". Nejde totiž jen o tvůrčí stránku věci, ale i o to, co ji v základě ovlivňuje: kdo a jak zadané téma zpracuje. Účastníci přehlídku jsou totiž nejedenou svědky, jak zakázky velkých institucí přebírají neznámé a nezkušené firmy, jejich výsledkem je mnohdy neodpovídající naplnění zadaného záměru. (Pozn.: zamýšlená technická prezentace se nekonala).

2008 - záznamník

dokumentarista Václav Hron (Absolute Film Design, s.r.o.)
v jedné ze svých četných stylizací ...


20:00 - 01:00
První večer - KULTURNÍ PROGRAM

Po asi dvouhodinové přestávce a nutných přípravách se účastníci přehlídky, pozvaní hosté a návštěvníci muzea setkali v západním traktu areálu muzea, budově expozice, kde v její části "Škola hrou" byl připraven improvizovaný večerní program. Jeho jednotlivé části spojovala výborná cimbálová muzika Lúčka z Kudlovic, která začala hrát v tzv. "nové třídě", která v této části expozice slouží jako přednáškový a projekční sál. Této jeho funkce bylo využito při autorském čtení spojeného s neformální deklamací Josefa Holcmana a jeho přátel, které doplnilo několik filmových záběrů na dnes již historickou postavu letitého stařečka ze Skoronic, na pana Lva. Jeho příjmení se objevilo i v názvu knihy "Tiše, tiše, Lev spí". Po humorných anekdotách z tohoto literárně pojatého deníku, prokládaných vstupy muziky a vtipnými poznámkami obecenstva, byli návštěvníci akce pozváni do Sloupového sálu, na produkci taneční skupiny Farídah. Vystoupení neslo název Tanec s křídly. V prvním večeru Musaionfilmu ožilo také Atrium muzea, kde bylo připraveno pohoštění. Sem se také přesunula Cimbálová muzika Lúčka s primášem Petrem Křivákem a k radosti účastníků hrála až do pozdních nočních hodin.

2008 - záznamník

ČTVRTEK, 5. 6. 2008
2. den přehlídky

9:00 - 10:30
Třetí projekční blok - OSOBNOSTI

Druhým filmem, který se tematicky vracel k vévodovi Albrechtovi z Valdštejna (1583 – 1634), byl zahájen blok projekcí zaměřený na osobnosti, které zaujaly muzejníky v minulém a letošním roce. Vše proběhlo dle programu, poslední dva filmy bloku vznikly v produkci domácího muzea. V následné diskusi byla lektory zdůrazněna primárnost vizuální složky, jednoduchost, k níž lze dospět i velmi složitými postupy a volně citován Herbert Read z díla "Výchova uměním": "Tvůrčí člověk nezdůrazňuje sám sebe, ani nástroje, kterých užívá, ale materiál sám".

11:00 - 12:00
Čtvrtý projekční blok - FOLKLOR

Blok Folklor byl přesunut z podvečerního promítání na dopolední proto, že se posunil čas lektorského semináře na 13. hodinu. Byly odpromítány snímky dle programu, po nichž následovala krátká diskuse lektorů R. Adlera a R. Tamchyny. Zdůrazněna cennost archivních materiálů.

2008 - záznamník13:00 - 16:30
Lektorský seminář - PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ S TECHNIKOU

Seminář, přesunutý na 13. hodinu, začal dle programu v "nové třídě" expozice muzea a vedl jej ve spolupráci s Prof. Rudolfem Adlerem Doc. Jiří Myslík z katedry kamery FAMU. Seminář sestával ze dvou základních částí - přednášky s prezentací a praktických ukázek. Doc. Myslík zaměřil praktické ukázky na práci s kamerou a osvětlováním. Bylo ukázáno nastavení parametrů kamery před natáčením (nastavení bílé, expozice, ostření), dále způsoby osvětlování ve dvou oblastech - figura v interiéru a osvětlení tváře. K dispozici bylo vlastní zařízení lektora (různé světelné zdroje), technika muzea (kamera, stativ, velkoplošná televize) a kamery jednotlivých účastníků. Seminář byl zakončen oboustrannou diskusí a udílením konkrétních technických rad.

16:30 - 19:00
Pátý projekční blok - ŘEMESLA A ETNOLOGIE

Začátek pátého bloku byl posunut na 16:30 hod. Projekcí se účastní i návštěvníci z veřejnosti. Po nich následovala živá diskuse vedená lektory přehlídky. Pro svou časovou zkratku je pozitivně hodnocen film maďarské produkce Boldogi lakodalom (etnologický dokument o maďarské svatbě z 80. let min. stol.). Kromě kritických poznámek na adresu filmů byly vyzdviženy i pozitivní stránky snímků, jako např. užití původních archivních záběrů ve filmu Jaro na Blatech, výzkumný záměr ve filmu Daj Bože što dobro, práce s atmosférou prostředí ve filmu Fotbal a objevné náměty ve filmu Filip a Jakub - zvony pro Inovce. Rudolf Adler upozornil na charakteristický rys filmové práce obecně: "Specifická práce s časoprostorovými vztahy".

20:00 - 22:00
Šestý projekční blok - PŘÍRODA, KURIOZITY, FILOSOFIE

Posledním projekčním blokem na výše uvedené téma byl zakončen 2. den přehlídky a Musaionfilm tak dospěl ke svému vyvrcholení. Po téměř již noční projekci se rozpoutala diskuse také mezi účastníky přehlídky s lektory a ke čtyřem odpromítaným filmům se vyjadřovali postupně Ing. Jaroslav Martínek, PhDr. Jaromír Hanák, PaedDr. Jiří Jilík, Doc. Jiří Myslík, Jirka Petrů a Beata Gálová. Mluvilo se o užití komentáře, užívání transfokátoru (nadměrnost a účelnost), nutnosti užívat detaily, užitečnosti stativu (stativ je tak důležitou pomůckou při natáčení, že při jeho nákupu má jeho cena dosahovat poloviny ceny kamery). Dále se probírala problematika co nejjednodušších formulací ve filmovém komentáři (ne jeho deskriptivnost), nezdvojovat v komentáři obraz a byla zdůrazněna předprodukční dramaturgická analýza výsledného tvaru. R. Adler připomněl, že na film Majstr o primáši Joženovi Kubíkovi se sám připravoval asi 5 let. Formulovat téma je třeba již na začátku. Bylo také vyzdviženo užívání vyprávění respondentů během jejich činnosti - nestylizovanost respondentů. A znovu upozornění na užívání rozmanitosti velikosti záběrů (mj. při semináři s Doc. Myslíkem zazněla zajímavá poznámka, že neexistuje jednotná klasifikace pojmového vymezení názvů velikosti záběrů - různost pojetí v Americe a u nás). A poněvadž, jak zde také zaznělo, "film je mosaika" - bylo doporučeno natáčet množství důležitých detailů po natáčení výpovědí. Myšlenka, že užívání symbolů je mnohdy více, než popisnost, získala samozřejmě pochopení.

PÁTEK, 6.6.2008
3. den přehlídky

9:00 - 9:30
Sedmý projekční blok - ANIMACE

Ojedinělým, ale pro muzejní prezentaci velmi cenným projekčním blokem se jevil první projekční blok třetího dne přehlídky zaměřený na doprovodnou audiovizuální prezentaci v expozicích muzeí, jimž se obecně říká animace. Své příspěvky zde představilo Muzeum Brněnska ve třech filmech z Památníku Mohyla míru. Tyto filmy, natočené vlastně bez kamery, byly lektor rozebírány z hlediska sdělnosti poněkud rozlišného způsobu vyprávění (vizuální děje v různých částech projekční plochy), práce s komentářem, práce s "informačním tokem" pro diváka (jiné nároky na střih). Do diskuse se aktivně zapojil zástupce a spoluautor animací PhDr. Jaromír Hanák z Muzea Brněnska a objasňoval vznik i uplatnění animací. Letos poprvé tak zaznamenal Musaionfilm vznik samostatného projekčního bloku věnovaného animacím.

10:00 - 10:30
Osmý projekční blok - CO SE NAŠLO V MUZEÍCH

Co se našlo v muzeích? Své objevy, či spíše muzejní akvizice zde představila dvě muzea: Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Muzeum Vysočiny v Třebíči, zde zastoupené jeho ředitelem Ing. Jaroslavem Martínkem, jenž se rovněž aktivně zapojil do diskuse. Archivní záběry filmů, jež jsou v muzeu sbírkou, nikoliv prezentačním činitelem, byly vysoce hodnoceny jako cenný materiál do řady dalších vědních disciplín, přestože mnohé z černobílých záběrů natáčených oproti dnešku mnohdy ve zpomalené frekvenci vyvolávaly úsměvy jednak svou evokací němých grotesek a jednak pro takto mimoděk vzniklou stylizaci, která původní materiál ještě více zjednodušila.

Musaionfilm byl před polednem ukončen ředitelem pořadatelského muzea PhDr. Pavlem Popelkou, CSc., který poděkoval účastníkům i lektorům za účast i přínos přehlídce.

(zapsal 13.6.2008, A. Kapsa, foto: Martina Nevařilová - Sekretariát MF)

2008 - záznamník

O průběhu přehlídky informoval také čtvrtletník Slovenského národného múzea Múzeum - 2008/3, str. 38