příspěvková organizace Ministerstva kultury

Comenius 1592–1670

Doba mezi rozumem a šílenstvím

Jan Amos Komenský a jeho svět

ÚČAST NA VÝSTAVĚ V PRAZE

 

odkaz:

 

 

recenze výstavy (Stanislav Vaněk):

 

Na rok 2020 připadlo 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského, původem Moravana, jazykem Čecha, povoláním teologa, ale zejména nejvýznamnějšího světového pedagoga. Jeho životní úděl, jakož i teologická a pedagogická činnost byly a stále jsou předmětem výzkumu četných historiků. Během plynoucího času se Jan Amos Komenský také stal námětem pro vznik malířských, sochařských, literárních a filmových děl – v jejich vyznění však obraz jeho osobnosti vždy nebyl načrtnutý v jasných konturách. Na loňský rok bylo ohlášeno konání mnoha projektů a dalo se očekávat, že život, dílo a odkaz Jana Amose Komenského budou aktuálně zhodnoceny. Vzhledem k nepříznivé pandemické situaci bylo pořádání části z nich nutné odříci nebo je uskutečnit v omezeném rozsahu. O to více je třeba ocenit úsilí i organizační schopnosti členů autorského týmu, kteří dokázali připravit a ve stanoveném termínu zahájit výstavu Comenius 1592–1670.

 

Do prostoru Jízdárny Pražského hradu se podařilo shromáždit více než 500 exponátů z České republiky, Nizozemí, Německa, Polska a Rakouska, zapůjčených z osmdesáti odborných institucí a soukromými sběrateli. Jejich výběrem byly zdůrazněny veškeré aspekty Komenského života i spojitost s celkově (nejen) pro něho nepříznivou politickou situací. Instalace expozice je moderně pojatá s použitím interaktivních prvků. Jejich pomocí lze souhrnně sledovat např. Komenského cesty po Evropě nebo bojové operace třicetileté války. Architektonické řešení výstavy bylo navrženo tak, aby propojovalo veškeré reálie ovlivňující Komenského osud.

 

Expozice je rozdělena do několika oddílů výstižně nazvaných Velké theatrum: Obrazy člověka a světa, Rozdělená společnost, Evropa ve válce a míru a Dílna lidskosti - jsou svým způsobem odbočkami výstavní osy, kterou tvoří oddíl věnovaný životní pouti Jana Amose Komenského. Závěrečný oddíl s názvem Komenský jako ikona, pomník a symbol reflektuje měnící se pohled na osobnost tohoto učence a pedagoga v průběhu tří a půl století.

V jednotlivých oddílech výstavy je možné spatřit mnoho unikátních předmětů přímo spjatých s Komenským (mapa Moravy, velký počet vydání jeho knih), ale také s jeho přáteli a bratry ve víře i ideovými protivníky. Malířství, sochařství a umělecké řemeslo teritoriálně nejen z předbělohorských a raně pobělohorských Čech je zastoupeno díly církevními i ryze světskými. Jejich prostřednictvím je akcentován tehdejší svět a propojení Komenského s duchovním a sociálním prostředím, ze kterého vzešel a v němž žil. Zdůrazňují jeho osobní či nepřímé společenské kontakty s Karlem st. ze Žerotína, Ladislavem Velenem ze Žerotína, českým králem Fridrichem Falckým, katolickým učencem Valeriánem Magnim nebo kardinálem Františkem z Dietrichsteina. Komenského život v dospělosti byl „orámován“ třicetiletou válkou a z ní vyplývajícími důsledky. Její prolog je zastoupen mj. obrazy bitvy na Bílé hoře i staroměstské exekuce a finále díly týkající se tzv. vestálského míru či portréty kardinála de Richelieu, který se Komenského neúspěšně snažil získat do služeb Francie, švédské královny Kristiny i jejího kancléře Axela Oxenstierny, do něhož Komenský v české věci vkládal (marné) naděje.

 

V oddíle tvořícím osu výstavy je Jan Amos Komenský představen v plné šíři. Výběr jednotlivých exponátů vyjadřuje skutečnost, že tento muž byl přes svůj mimořádný intelekt člověkem doby, ve které žil. Stýkal se s filozofy, např. s René Descartesem, ale zároveň věřil v mystiku a proroctví – naslouchal zejména Antoinette Bourignonové, Kristině Poniatowské, Kryštofu Kotterovi a Mikuláši Drabíkovi. Astronom Johanes Hevelius jej nedokázal nadchnout pro koperníkovské vnímání vesmíru. Jako člověk odsuzující násilí byl finančně podporován členy rodu de Geer, majiteli jedné z největších zbrojařských firem tehdejší Evropy. Komenského dílo bylo respektováno i v katolických kruzích. Cenil si jej např. jezuita Bohuslav Balbín a významní představitelé jezuitského řádu, kteří nechali vydávat jeho pedagogické spisy, i příslušníci z dalších katolických církevních řádů, jak dokládají obrazy z cyklu Orbis Pictus pořízené Bohumírem Bylanským - opatem cisterciáckého kláštera ve Zlaté Koruně. Válka a věčné putování jsou vizuálně přítomny prostřednictvím rytin, map a vedut měst, ve kterých Komenský pobýval (mimořádné soubory z hlediska kvality i kvantity), obrazů s válečnými výjevy, zbraní, zbroje, modelů velkorážních děl a unikátního souboru památek na exilovou jednotu bratrskou v Lešně.

 

V závěrečném oddílu výstavy lze spatřit mnoho artefaktů formujících obraz tzv. druhého života Komenského i jeho mravní a společenský odkaz. V konvolutu soch, obrazů, grafik, poštovních známek a přehledu médií není Komenský zmíněn jako „hvězda“ v oblasti kinematografie (Putování Jana Amose, FSB v roce 1983 – režie: Otakar Vávra a Jako letní sníh, Česká televize a Vistafilm v roce 2020, premiérově vysíláno dne 4. 1. 2021 – režie: Lubomír Hlavsa). Ve Vávrově filmu hrál Komenského Ladislav Chudík, v Hlavsově dokumentárním dramatu se o hlavní roli podělili Alois a David Švehlíkovi. Vzhledem k problematickému přijetí staršího z obou filmů již v době jeho vzniku a nejednoznačného vyznění druhého díla, se jedná o nepodstatný detail.

 

K výstavě Comenius 1592 – 1670 byl také vydán výběrový katalog umocňující kvalitu projektu odborně srovnatelného s významem muže, o kterém pojednává. Jízdárna Pražského hradu byla proměněna v pomyslné Velké theatrum, ve kterém po dobu několika měsíců ožily obrazy člověka a světa 17. století v odstínech světla i temnoty. Jan Amos Komenský se vždy snažil stát na straně světla, ale bylo souzeno, aby většinu svého života prožil v rozhraní stínu a temnoty.

 

Výstava Comenius 1592–1670: Doba mezi rozumem a šílenstvím, Jan Amos Komenský a jeho svět – Jízdárna Pražského hradu ve dnech 20. 12. 2020 – 28. 3. 2021 (eventuálně prodlouženo do 31. 5. 2021), pořádána v součinnosti Moravského zemského muzea v Brně, Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu.

 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA RECENZE

 

plakát – Peeter Snayers - Skupina uherských jezdců (Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum, Arcibiskupství olomoucké) - kolem roku 1640, olej na plátně. Autor fotografie: Zdeněk Sodoma

 

 

obr. 1 – George Glover - Jan Amos Komenský, A Reformation of Scholees, ryto v Londýně v roce 1642 (Praha, Národní knihovna České republiky) – nejstarší známé a dochované vyobrazení Komenského.

 

 

obr. 2 - Komenského mapa Moravy (soukromá sbírka) - mapový obsah: Jan Amos Komenský, asi v letech 1621–1623, rytec: Abraham Goos, Amsterodam v letech 1626–1627, nakladatel: Nicolaus Joannes Piscator, Amsterodam v roce 1627.

 

 

obr. 3 – Peeter Snayers (?) - Bitva na Bílé Hoře dne 8. listopadu 1620 (Ingolstadt, Bayerisches Armeemuseum), asi 20. léta 17. století, olej na plátně.

 

 

obr. 4 – Anonymní malíř - Popravy vůdců českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze dne 21. června 1621 a související výjevy (zámek Rychnov na Kněžnou, soukromá sbírka) – asi v roce 1621 nebo krátce poté, olej na plátně.

 

 

obr. 5 – Anonymní malíř - Kardinál František z Dietrichsteina (Mikulov, Regionální muzeum), Morava - 18. století, olej na plátně.

 

 

obr. 6 – Anonymní malíř – Posmrtný portrét Alexandra Zlotnického, ochránce jednoty bratrské v Lešně (Lešno, Muzeum Okregowe), kolem roku 1723 – olej na mědi.

 

 

obr. 7 – Anonymní stříbrotepec - Mešní kalich (Lešno, Muzeum Okregowe), střední Evropa, kolem roku 1600 - zlacený plech, stříbro, skleněné imitace kamenů.

 

 

obr. 8 – Abraham de Vries - Laurens de Geer (Naarden, Comenius Museum) – rok 1645, olej na plátně.

 

 

obr. 9 – Eberhard Kieser (?) - Pohled na Prahu s alegoriemi války a míru (soukromá sbírka) - rok 1638, mědiryt.

 

 

obr. 10 - Robert Fludd, Utriusque cosmi maioris scilicet minoris metaphysica, physica atque technica historia (Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna) – vydána v Oppenheimu v roce 1617 a Frankfurtu nad Mohanem v roce 1624.

 

 

obr. 11 - Jan Amos Komenský - Labyrint světa a Lusthauz srdce (Praha, Národní knihovna České republiky) - Město Labyrint, kolorovaná kresba rukopisu z roku 1623.

 

 

obr. 12 – Georg Hinz - Regál se starožitnostmi (zámek Rychnov na Kněžnou, soukromá sbírka) – rok 1666, olej na plátně.

 

 

obr. 13 - Jan Michal Brettschneider - Pohled do obrazárny (NPÚ - Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou) – kolem roku 1700, olej na plátně.

 

 

obr. 14 – Tadeáš Schuegger - Orbis pictus: Škola a Kunstkomora ze souboru didaktických tabulí zlatokorunské školy (NPÚ - Státní zámek Český Krumlov) – mezi lety 1775–1785, olej na plátně.

 

BRÁNY NAŠEHO MUZEA JSOU OTEVŘENY

zároveň s výstavou ,,Lidové a jiné motivy na liturgickém textilu".


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.

Při vstupu do vnitřních prostor našeho muzea je nutné

dodržení všech současných protiepidemických opatření.

Ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM, ROZESTUPY, DEZINFEKCE rukou.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Při vstupu není vyžadován test na covid-19.

 


 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999