příspěvková organizace Ministerstva kultury

Bohumil Sobotík

(1.3. 1905 – 14.1. 1966)

Profesor Reálného gymnázia v Uherském Brodě, člen Musejní společností pro moravské Slovácko, historik a pozdější ředitel Slezského muzea v Opavě. Narodil se v Opavě 1. 3. 1905 v rodině ředitele účtárny Zemského finančního ředitelství. Základní vzdělání získal na matiční obecné škole v Opavě. Poté pokračoval v letech 1915 – 1923 ve studiu na českém gymnáziu. Již v období svých středoškolských studií projevil hluboký zájem o české dějiny a tak se po maturitě zapsal ke studiu historie a zeměpisu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zde se intenzivně zabývá především studiem období reformace a dějinami venkova. Ve své disertační práci se pak věnuje problematice vývoje náboženských poměrů na Opavsku v období reformace. Po ukončení univerzitních studií je okolnostmi donucen nastoupit na místo výpomocného učitele na měšťanské škole ve Vítkově, později vyučuje na školách v Píšti, Hošťálkovicích nad Odrou, Jeseníku, Českém Krumlově a Opavě. Přes nepřízeň osudu si však i nadále prohluboval své znalosti převážně v oboru pomocných věd historických. Této své zálibě se věnuje i na místě středoškolského profesora Obchodní akademie ve Zlíně, kde působí od listopadu 1936.

Od roku 1937 vyučuje na Reálném gymnáziu v Uherském Brodě. Jeho zaujetí historií jej přivádí k práci v Musejní společnosti pro moravské Slovácko. Do výboru byl kooptován 12. 9. 1940 a roku následujícího byl ustanoven archivářem Společnosti. Ve svém volném čase se věnoval vědecké práci v archivech v Uherském Brodě, Uherském Hradišti a Hodoníně. Výsledkem jeho badatelské činnosti bylo vydání kritické edice Památek města Brodu Uherského Václava Františka Letochy v roce 1942, kterou opatřil vlastním úvodem a poznámkami. Mimo práce na Letochově kronice se zajímal o historii Uherského Brodu a jeho okolí. Na toto téma publikuje rovněž několik článků v místním tisku.
Jeho působení v Uherském Brodě končí rokem 1945, kdy se ujal práce na uspořádání Zemského archivu v Opavě. Od 1. 5. 1948 se stává ředitelem Slezského studijního ústavu a současně zastává od roku 1954 funkci ředitele Slezského muzea v Opavě. Kromě organizační činnosti spojené s vedením institucí, v jejichž čele stál, se i nadále zabýval historií.

Mimo množství cenných časopiseckých studií uveřejňuje v roce 1959 obsáhlejší práci Východoslovenské ordinace a české země a v roce 1964 jako příspěvek k historickému místopisu Opavska kritickou edici Opavského rejstříku mostného z roku 1349. Ve spolupráci s A. Grobelným připravil k vydání rovněž Urbář panství frýdecko-místeckého z roku 1580 (1953). Bohumil Sobotík zemřel 14. 1. 1966.