příspěvková organizace Ministerstva kultury

František Polanský

(16.12. 1911 – 28.12. 1973)

Odborný učitel, specialista v oboru dětské defektologie, komeniolog, autor řady studií o J. A. Komenském, člen Musejní společnosti a dloholetý dobrovolný spolupracovník uherskobrodského muzea. Narodil se 16. 12. 1911 v Bánově v rodině dělníka jako nejmladší ze šesti sourozenců. Po absolvování obecné školy v Bánově pokračoval ve studiích na uherskobrodském gymnáziu, kde maturoval v roce 1931. Po maturitě přijal učitelské místo na Slovensku. V tomto období postupně působil jako učitel v Horním Srní, Lednici, Valašské Belé, Michalovcích, Kuznici, Velkých Rybanech a Nitře. Současně při zaměstnání začíná pracovat na svém dalším pedagogickém vzdělání, avšak válečné události mu znemožnily zamýšlené studium a přinutily ho k návratu do rodného kraje. Zde pracuje jako učitel na školách v Újezdci u Luhačovic, Nivnici a Vlčnově. Po roce 1945 je mu nabídnuto místo na měšťanské škole v Uherském Brodě, kde působí do roku 1963. Současně studuje na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně a později na Pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, kde získal titul doktora filozofie. Kromě pedagogických studií se hlouběji zabýval problematikou vadné řeči u dětí. Získává odborné logopedické vzdělání a od roku 1960 působí jako logopedický asistent ve zdravotnictví. V roce 1963 přechází na nový typ závodní průmyslové střední školy Slováckých strojíren a současně od roku 1971 pracuje jako lektor na Pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci.

Mimo svoji pracovní náplň byl František Polanský rovněž známým komeniologem a popularizátorem díla J. A. Komenského. Začátek jeho komeniologické činnosti souvisí s rokem 1945, kdy byl poprvé zvolen do výboru Musejní společnosti ve funkci knihovníka. Následujícího roku byl pověřen řízením komeniologického oddělení muzea. Jako člen Musejní společnosti, muzejní komise a dlouholetý dobrovolný pracovník muzea v Uherském Brodě byl autorem množství popularizujících, informativních i odborných prací věnovaných osobě, životu a dílu Komenského. Řadu svých prací publikoval nejen v domácím tisku, ale i v zahraničí. Jeho články byly otištěny např. v časopisech Sovětskaja pedagogika, Głos Nauczycielski, Deutsche Lehrzeitung a v celé řadě dalších. Podrobně se zabýval především otázkou významu díla Komenského ve speciální pedagogice a logopedii. O tomto problému poprvé referoval na mezinárodní komeniologické konferenci v Praze v roce 1970.

Ve spolupráci s Josefem Benešem vydal v roce 1957 knižně publikaci Putování po stopách J. A. Komenského v naši vlasti, samostatně pak výbor z Komenského výroků o knihách, Jana Amose Komenského trojí vyznání lásky k národu, mateřštině a vlasti (Uherský Brod : 1956) a Řeč o vzdělávání ducha (Uherský Brod : 1957). František Polanský zemřel 28. 12. 1973.