příspěvková organizace Ministerstva kultury

František Straširybka

(14.7. 1852 – 29.11. 1923)

Ředitel Zemské vyšší reálky v Uherském Brodě a předseda Musejní společnosti pro moravské Slovácko. Narodil se v 14. 7. 1852 v Prostřední Lhotě v okrese Dobříš. Ve svém rodišti absolvoval obecnou školu a poté pokračoval ve studiu na německém gymnáziu v Praze na Příkopech. V letech 1871 – 1875 studuje obor matematika, fyzika a astronomie na Filozofické fakultě tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity. Po dosažení aprobace k vyučování matematiky a fyziky působil v průběhu druhého pololetí školního roku 1874 – 1875 jako suplent na učitelském ústavu v Jičíně. Avšak již v roce 1875 odchází na Vyšší zemskou reálku do Telče, kde je mu následujícího roku udělen titul středoškolského profesora. I když se František Straširybka veřejného života příliš neúčastnil, jeho odborná učitelská činnost vedla k jeho všeobecné oblibě a vážnosti ve městě i okolí.

Po sedmadvacetiletém působení v Jičíně byl 20. 9. 1902 jmenován ředitelem Zemské vyšší reálky v Uherském Brodě, kde působil deset následujících let svého života. Záhy si získává ve městě vážnost, o tom svědčí mimo jiné i to, že se stal členem obecního zastupitelstva, Okresní školní rady a zastával rovněž funkci předsedy Podpůrného spolku reálkového. Na valné hromadě konané 17. 6. 1905 je zvolen předsedou Musejní společnosti pro moravské Slovácko. Tuto funkci zastával nepřetržitě až do svého odchodu z Uherského Brodu v roce 1912. Jeho práce ve výboru se soustředila převážně na organizační činnost spojenou s působením spolku.

Ještě před příchodem do Uherského Brodu rozvíjí svoji činnost literární. Napsal řadu drobnějších prací, např. pojednání Elementární odvození nejdůležitějších vět o potenciálu uveřejněné v programu telčské reálky a nekrolog prof. Beringra. V období, které trávil již na penzi, vydal dvě povídky přeložené z francouzštiny: O. Fuellet, Román chudého šlechtice; E. About, Markýzina matka.

Do výslužby odešel 1. 9. 1912. Ke konci života střídavě pobýval v Praze a v letních měsících v Telči. Zemřel 29. 11. 1923.

! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999