příspěvková organizace Ministerstva kultury

František Vyskočil

(* 14.1. 1913 – 7.11. 1999)

Člen muzejní komise a dlouholetý dobrovolný pracovník Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, člen komise památkové péče při MěstNV v Uherském Brodě. Narodil se 14. 1. 1913 v Blatnici pod sv. Antonínkem. Po ukončení základního vzdělání navštěvoval střední školu v Bratislavě, avšak jeho vysokoškolská studia na pražské technice přerušily mnichovské události a okupace Československa v roce 1939. Ještě téhož roku nastupuje do zaměstnání v České zbrojovce v Uherském Brodě. Zde se stal v roce 1950 hlavním plánovačem. Později působil ve stejném podniku v celé řadě dalších řídících funkcí. Jako vedoucí plánovacího odboru odchází z podniku v roce 1976 do důchodu. Téhož roku se natrvalo přestěhoval do Brna.

Mimo své zaměstnání se František Vyskočil hlouběji zabýval historií, v níž nalezl zálibu již dříve, v období svých středoškolských studií. V letech 1933 – 1935 se účastnil pod vedením prof. Jana Eisnera prací spojených s archeologickým výzkumem na hradě Děvíně. Historii zůstal věrný i po svém přesídlení do Uherského Brodu. Zde se středem jeho badatelského zájmu stala osoba J. A. Komenského, historie města Uherského Brodu a jeho rodné obce Blatnice.

V průběhu roku 1956 se stává dobrovolným pracovníkem Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě a pouští se do studia původních archivních pramenů vztahujících se k problematice rodiště J. A. Komenského. Ve svých studiích na toto téma, které publikoval převážně v časopise Zprávy Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, se snažil prokázat, že původní rodové jméno Komenských bylo Segeš a rodina pocházela ze zákupního fojtství v Komni. Při své práci nalezl rovněž do té doby neznámé zprávy o rodině Komenských usazených na Slovensku, písemnou zprávu o J. A. Komenském a jeho rodičích v kronice františkánského řádu v Uherském Hradišti a na základě archivních pramenů objevil Komenského příbuzné v Blatnici. Završením jeho badatelského úsilí v oblasti komeniologie je knižní publikace Jan Amos Komenský. Kapitoly o jeho předcích, rodičích, příbuzných a místě narození, vydaná v roce 1990 v brněnském nakladatelství Blok.

Jeho zájem se však nesoustředil jen na badatelskou činnost v oblasti komeniologie. Neméně významná byla i jeho práce veřejná a kulturní. Byl členem komise památkové péče při MěstNV v Uherském Brodě a členem muzejní rady Muzea J. A. Komenského. V této funkci pomáhal vypracovat v roce 1957 statut muzea a statut Komeniologického dokumentačního střediska.

Kromě svých prací komeniologických, které zahrnují kolem třiceti titulů, je autorem i řady prací historických, vlastivědných a národopisných. K nejvýznamnějším patří: Fr. Vyskočil a kol., Blatnice. Minulost a současnost slovácké obce (Praha: 1981) a Fr. Vyskočil – J. Frenzl, Česká Zbrojovka. 60 let České Zbrojovky v Uherském Brodě (Uherský Brod: 1996). Badatelské a publikační činnosti se František Vyskočil věnoval do konce svého života, o čemž svědčí i jeho poslední práce Blatnice v odboji (rukopis 1998). Zemřel 7. 11. 1999