příspěvková organizace Ministerstva kultury

Josef Václav Hauerland

(6.3. 1867 – 11.1. 1939)

Byl ideovým zakladatelem muzea a Musejní společnosti v Uherském Brodě. Jeho rozsáhlá činnost byla zaměřena především na studium života a díla J. A. Komenského, historie uherskobrodského regionu a etnografie.

J. V. Hauerland se narodil 6. 3. 1867 v Újezdci u Luhačovic v rodině nadučitele české obecné dvojtřídky. V letech 1874 – 1878 mu základy vzdělanosti vštěpoval sám jeho otec. Další znalosti si prohloubil při studiu na německém gymnáziu v Olomouci a později na českém učitelském ústavu v Brně, kde maturoval v roce 1886. Jako prozatímní podučitel nastoupil ve svém rodišti, avšak již 1. 2. 1887 se stal učitelem na utrakvistické obecné škole v Uherském Brodě. Po jejím zániku vyučoval od roku 1892 na české obecné škole a zároveň od roku 1896 působil jako učitel zpěvu na zemské vyšší reálce. V letech 1916 – 1933 zastával místo řídícího učitele české šestitřídní školy. V roce 1920 se podílel na založení odborné školy pro ženská povolání, kde měl na starosti hudební výchovu dívek. 31. 8. 1933 přestal vyučovat a věnoval se převážně kulturní činnosti v regionu.

Jako národní buditel stál rovněž při zrodu uherskobrodského muzea. Ve spolupráci s Janem Kučerou připravoval Národopisnou výstavku v roce 1894. Den před slavnostním otevřením výstavky sepisuje memorandum, adresované městské radě, s žádostí o vybudování městského muzea. Muzeum však bylo založeno teprve v roce 1898 a jeho spravováním byla v následujícím roce pověřena nově založená Musejní společnost pro jihovýchodní Moravu. Již od samého počátku J. V. Hauerland aktivně pracuje ve Společnosti a na dlouhá léta se stává členem jejího výboru. Od roku 1913 zastával místo knihovníka, poté se stal roku 1927 jednatelem a od počátku třicátých let až do své smrti 11. 1. 1939 je aktivním členem výboru Musejní společnosti.

Činnost J. V. Hauerlanda v Musejní společnosti se soustředila na práci v oboru komeniologie, historie města, etnografie a lidové hudby. Výsledky své práce publikoval převážně ve dvacátých a třicátých letech v místním tisku. Z jeho bezmála dvou set článků vzpomeňme např. Brannost Uherského Brodu v dobách minulých, Je rodiště Jana Amosa Komenského Uherský Brod či Nivnice?, Karel starší z Žerotína a Uherský Brod, Komenského konec a smrt, Komenský a Uherský Brod, Primátor Pavel Hájek a jeho doba, Prvopočátky českého obchodu v Uherském Brodě, Purkmistr Pavel Hájek z Uherského Brodu, Rozvoj města Brodu Uherského ve 20. století, Újezdské hody jindy a dnes, Velikonoce na uherskobrodském předměstí atd.

V roce 1935 byl zvolen předsedou výstavního výboru, jehož cílem bylo uspořádání výstavy děl J. A. Komenského v městském muzeu. Ve spolupráci s A. Hladkým, Fr. Gáškem, V. Benešem, O. Malým, J. Zemanem a R. Sedlářem se tak podílel na vybudování výstavy, která do té doby neměla v uherskobrodském muzeu obdoby. Za své zásluhy byl J. V. Hauerland v roce 1934 jmenován čestným členem Musejní společnosti.