příspěvková organizace Ministerstva kultury

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

 

I.

Areál Muzea JAK v Uherském Brodě

 1. Muzeum JAK v Uherském Brodě je organizací s vlastní právní subjektivitou a patří mezi příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, jež je jeho zřizovatelem. Majitelem Muzea JAK a jeho sbírek je stát. Muzea a galerie zřizované Ministerstvem kultury jsou poskytovateli standardizovaných veřejných služeb.
 2. Mezi objekty spravované Muzeem JAK v Uherském Brodě patří:

– objekt číslo 36 v Uherském Brodě (expoziční a výstavní trakt) – kulturní památka

– objekt číslo 37 v Uherském Brodě (administrativní trakt) – kulturní památka

– objekt číslo 57 ve Vlčnově (expoziční trakt) – kulturní památka

 

II.

Otevírací doba

 1. Muzeum JAK v Uherském Brodě je organizací s vlastní právní subjektivitou a patří mezi příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, jež je jeho zřizovatelem. Majitelem Muzea JAK a jeho sbírek je stát. Muzea a galerie zřizované Ministerstvem kultury jsou poskytovateli standardizovaných veřejných služeb.
 2. Mezi objekty spravované Muzeem JAK v Uherském Brodě patří:

– objekt číslo 36 v Uherském Brodě (expoziční a výstavní trakt) – kulturní památka

– objekt číslo 37 v Uherském Brodě (administrativní trakt) – kulturní památka

– objekt číslo 57 ve Vlčnově (expoziční trakt) – kulturní památka

 

III.

Vstupné

 1. Vstupné na jednotlivé okruhy či doprovodné programy se platí v hotovosti nebo platební kartou před zahájením prohlídky. Jeho výše, stejně jako případné změny, jsou uvedeny v prostorách pokladny jednotlivých objektů, ve kterých je vstupné vybíráno, případně na webových stránkách muzea.
 2. Vstupné lze platit i formou fakturace: v tomto případě je nutná předchozí písemná objednávka – obsahující všechny potřebné náležitosti (adresa objednavatele, IČO, DIČ apod.). Bezhotovostní platbu může pověřený pracovník schválit, nelze ji však vymáhat. V případě neuspokojivé platební morálky lze již schválenou platbu fakturou změnit na platbu v hotovosti.
 3. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou má u sebe po celou dobu prohlídky. Vstupenka platí jen v den, kdy byla zakoupena a pouze pro jednu prohlídku daného objektu – zvolené trasy či doprovodného programu. Ze stanoveného vstupného se poskytují slevy ve výši podle příslušných cenových výměrů: na vývěsce v prostorách pokladen jednotlivých objektů.
 4. Volný vstup do muzea mají děti do 6 let, držitelé průkazek AMG, ZMS, RG ČR, ICOM a Muzejního spolku v Uherském Hradišti, zaměstnanci příspěvkových organizací MK ČR a pedagogický dozor. Volný vstup je rovněž na vernisáže výstav a dny otevřených dveří. Pravidelně je volný vstup ve dnech 28. 3., 1. 6., 28. 9. a 28. 10. Dále u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. 5.), Dnů evropského kulturního dědictví a Festivalu muzejních nocí je rovněž volný vstup, a to v termínu, o kterém rozhodne ředitel muzea. Fotografování a filmování v interiérech expozic Muzea JAK je možné bez úplaty.

IV.

Prohlídka objektů

 1. Prohlídky se konají buď individuálně, nebo s výkladem průvodce či edukačního pracovníka Muzea JAK.
 2. Průvodcovský výklad se doporučuje písemně nebo telefonicky objednat – skupiny s potvrzenou objednávkou mají přednost při přidělování průvodců. Doprovodné programy je nutno vždy objednat
 3. Při vstupování do míst s omezenou kapacitou návštěvníků má přednost skupina vedená průvodcem. Ostatní návštěvníci musejí vyčkat, než zde průvodce ukončí výklad.
 4. Muzeum JAK je tam, kde je to možné, zpřístupněno také osobám tělesně postiženým. K dispozici je mobilní nájezdová rampa, plošina, schodolez a výtah do výstavních sálů.

V.

Jiné užívání prostor Muzea JAK

 1. Hudební, pěvecká, divadelní a jiná vystoupení v objektech Muzea JAK se uskutečňují výhradně na základě povolení ředitele Muzea JAK podle podmínek v povolení stanovených.
 2. Jsou možné pronájmy vybraných prostor muzea, řídí se aktuálním ceníkem, případně ujednáním s ředitelem muzea.

VI.

Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

 1. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v objektech Muzea JAK chovat podle pravidel občanského soužití s důstojností odpovídající historickému, společenskému a kulturnímu významu památky, s největší ohleduplností vůči hmotné podstatě této kulturní památky, výstavním prvkům a vystaveným předmětům i vůči ostatním návštěvníkům.
 2. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Muzea JAK. V případě neuposlechnutí pokynů nebo příkazů vydaných v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektů a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez vrácení vstupného, nebo předán příslušným pořádkovým orgánům.
 3. Je zakázáno jakkoliv poškozovat objekty, sbírky, zeleň i jakýkoliv jiný majetek v objektech Muzea JAK a rušit ostatní návštěvníky, zejména:
 1. dotýkat se vystavených předmětů s výjimkou těch, které jsou k tomu určeny (interaktivní prvky, předměty v rámci edukačních programů)
 2. rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, hlasitými projevy)
 3. jíst, pít uvnitř objektů, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji apod.
 4. vstupovat do objektu se psy (s výjimkou asistenčních psů) a jinými zvířaty
 5. odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
 6. jinak narušovat klid a pořádek.

VII.

Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

 1. Uvnitř objektu Muzea JAK je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru, jsou návštěvníci v průběhu prohlídky povinni řídit se pokyny pracovníků Muzea JAK.
 2. Vedení Muzea JAK nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Přání, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně do návštěvní knihy nebo se jakoukoliv formou obrátit na vedení Muzea JAK.
 2. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem vyvěšení.

 

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.

ředitel Muzea Jana Amose Komenského

 

 

 

V Uherském Brodě, dne 16. prosince 2022