příspěvková organizace Ministerstva kultury

BADATELSKÝ ŘÁD

 

Badatelský (studijní) řád Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě


Platnost od 9. října 2015


 

V zájmu zabezpečení ochrany sbírek ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1, písm. g) zákona č. 122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s interními předpisy MJAKUB, zvláště Režimem zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (Nařízení ředitele č. 6/2013, platné od 16. 12. 2013) platí s účinností od 17. 12. 2013 pro všechny badatele následující badatelský řád, vydaný podle čl. VII  metodického pokynu k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy čj. 53/2001 MK ČR.

 

Sbírkové (konzervační) fondy muzea jsou pro studijní účely k dispozici podle těchto zásad:

 

Čl. 1. Základní ustanovení

a)     Studovat muzejní materiály má v zásadě právo každý občan ČR, a to na základě povolení, které vydá příslušný odborný pracovník (badatelský list).

b)    Příslušníci jiných států mohou rovněž studovat muzejní materiály, a to s vědomím ředitele muzea.

c)     Muzeum neobstarává ke studiu sbírkové (konzervační) fondy jiných muzeí.

d)    Termín studia muzejních materiálů je badatel povinen si dopředu dohodnout s odpovědným pracovníkem.

 

Čl. 2. Předkládání materiálů ke studiu

a)   Každý badatel vyplní před počátkem studia badatelský list, který ověří správce příslušného fondu a posléze schválí i vedoucí odborného oddělení nebo ředitel.

b)    Požadovaný materiál se předkládá na určeném místě (většinou badatelně). Zásadně se nepovoluje studium materiálů mimo muzejní budovu. Studium nepřenosných a obtížně přenosných materiálů lze uskutečnit v depozitáři pouze za přítomnosti odpovědného pracovníka muzea.

c)     Ke studiu se předkládá zásadně jen materiál řádně evidovaný. Badatel je povinen pečovat o to, aby neporušil předměty a nezměnil jejich uspořádání. Pokud badatel sbírkový předmět poškodí, je povinen škodu nahradit.

d)    Badatel nemá právo vyhrazovat si ke studiu určitý materiál jen pro sebe, tentýž materiál může současně studovat i několik badatelů dle zvážení odpovědného pracovníka muzea.

e)    Materiál nemusí být předložen ke studiu, jestliže to nedovoluje jeho stav, nebo si jej muzeum vyhrazuje ke zpracování tématu ve schváleném plánu činnosti odborného pracovníka muzea, který má přednost při zpracování materiálu po dobu tří let.

f)     Badateli se zakazuje vynášet sbírkové předměty a knihy z badatelny.

g)    Fotografování a filmování sbírkových předmětů je povoleno pouze pro studijní účely. Pro publikování je potřeba písemného souhlasu ředitele muzea.

 

Čl. 3. Povinnosti badatelů a pracovníků muzea

a)     Badatel je povinen zapsat se při každé návštěvě do knihy studijních návštěv. Na požádání je povinen prokázat se občanským průkazem, příp. jiným osobním dokladem.

b)    Badatel je povinen dodržovat podmínky studijního řádu, jinak může být ze studia vyloučen. Je povinen dbát pokynů příslušného odborného pracovníka

c)     Badatel je povinen ve svých pracích, publikovaných i rukopisech, uvádět použitý muzejní materiál, bez vyzvání oznámit muzeu bibliografické údaje o své práci a v případě publikování práce zaslat muzeu jeden výtisk. Využíváním muzejních materiálů badatelem nesmí být porušena práva vyplývající z autorského zákona.

d)    Badatel smí používat informací, získaných z muzejních materiálů, jen k účelu uvedenému v badatelském listě.

e)     Badatel je povinen odložit na určeném místě po čas studia aktovku či jiné zavazadlo. Je povinen odevzdat materiál v neporušeném stavu a vynahradit případné škody, které by během studia způsobil. Po čas studia materiálů je zakázáno jíst, pít a kouřit. Badatel je rovněž povinen chovat se tiše a nerušit ostatní badatele či pracovníky muzea.

f)     Pracovník muzea, který předkládá badateli materiál ke studiu, je povinen zkontrolovat před započetím studia a po jeho skončení stav předmětu a bezpečně jej uložit.

g)    Požaduje-li badatel ke studiu předměty, která vyžadují zvláštní ochranu nebo předměty, jež nejsou ke studiu způsobilé nebo u nichž je mimořádné nebezpečí poškození, rozhodne o zapůjčení ředitel muzea. Muzeum má právo zapůjčení těchto předmětů odmítnout nebo stanovit zvláštní podmínky pro jejich studium.

h)    Badatel musí při studiu sbírkových předmětů dodržet všechny podmínky stanovené kurátorem sbírky (např. ochranné rukavice). Kurátor má právo odmítnout předložit sbírkový předmět, pokud hrozí nebezpečí nevratného poškození.

 

Čl. 4. Zásady zhotovování reprodukcí

a)     Reprodukce předmětů v muzejních sbírkách provádí buď odpovědný pracovník muzea, případně osoba určená ředitelem muzea, za poplatek dle ceníku vydaného MJAKUB. V případě použití vlastního reprodukčního zařízení badatelem se poplatek neodvádí. Fotografováním či skenováním nebo filmováním nesmí být sbírkový předmět jakkoliv poškozen (například použitím blesku).

b)    V případě povolení zhotovení reprodukcí může muzeum od badatele požadovat předání 1ks paré vzniklých materiálů, ve kterých budou pořízené reprodukce použity.

c)     Reprodukce muzejních sbírek (fotografie, videozáznamy apod.) mohou být publikovány, zveřejněny či jinak využívány zásadně jen s písemným souhlasem muzea.

 

Čl. 5. Závěrečná ustanovení

a)     Poruší-li badatel některou ze základních povinností uložených badatelským řádem, může mu být další studium muzejních materiálů odepřeno.

b)    Pokud při studiu dojde k poškození nebo zničení muzejních materiálů, je badatel povinen na vlastní náklady zajistit uvedení do původního stavu, případně škodu nahradit.

c)     Badatelský řád Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě je závazný pro všechny badatele i pracovníky Muzea J. A. Komenského.