příspěvková organizace Ministerstva kultury

PRAVIDLA A ETIKA PUBLIKOVÁNÍ

 

Povinnosti autorů


 • Autoři jsou povinni se účastnit recenzního řízení, reagovat na připomínky recenzentů a na základě těchto připomínek provést navržené úpravy. Ve sporných případech se mohou obrátit s konkrétními podněty na redakci časopisu, případně příspěvek nepublikovat.
 • Identický či téměř identický text nesmí autoři poskytnout k publikování jiným redakcím.
 • Autoři se musí řídit pokyny pro autory (pokyny pro autory) a dodržovat stanovený citační aparát.
 • Zasláním příspěvků k recenznímu posouzení autoři automaticky prohlašují, že všechna data uvedená v příspěvku jsou pravdivá a původní. Jestliže autor použil práci a/nebo formulace jiných autorů, musí je řádně citovat.
 • Jestliže autor objeví významnou chybu nebo nepřesnost ve svém již otištěném článku, je povinen ihned uvědomit redakci a spolupracovat s redaktorem na stažení či opravě článku.

 

Povinnosti recenzentů


 • Pokud se recenzent necítí být kvalifikovaný pro posuzování rukopisu nebo ví, že ho nemůže posoudit bezodkladně, uvědomí redakci a do recenzního řízení nevstoupí.
 • Recenzenti musí zachovávat objektivitu.
 • Recenzent má povinnost své názory jasně argumentovat.
 • Každý rukopis je považován za důvěrný dokument a nesmí být bez souhlasu autora nikomu poskytnut a s nikým diskutován.
 • Recenzenti nesmí zneužít informace uvedené v recenzovaném příspěvku pro osobní nebo jiné účely.
 • Recenzenti můžou odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů. Za střet zájmu se považuje:
  • profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku;
  • spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech;
  • zásadní názorový rozdíl na nosné téma recenzovaného příspěvku.
 • Pokud recenzenti z některého z výše uvedených důvodů neodmítnou vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje.
 • Recenzenti by měli autora upozornit na chybějící významné publikované tituly k danému tématu. Recenzent by měl redakci upozornit na jakoukoli podstatnou podobnost či překryv rukopisu s jinou publikovanou prací, kterých si je vědom.


Povinnosti redakce


 • Redakce musí zajistit, aby všechny příspěvky byly anonymně posouzeny externími recenzenty.
 • Redakce je odpovědna za obsah časopisu a kvalitu publikovaných příspěvků.
 • Redakce zachovává objektivní přístup ke všem dodaným příspěvkům, tzn. v procesu rozhodování je povinna vyvarovat se střetu zájmů a ctít hlavní kritéria výběru příspěvků, kterými jsou:
  • odborná úroveň a význam daného příspěvku;
  • soulad tématu s odborným zaměřením časopisu.
 • Redakce vynaloží veškeré úsilí k zachování nestrannosti recenzního řízení, aby nedošlo k odhalení identity autora rukopisu jeho recenzentům a naopak.
 • Ve spolupráci s redakční radou řeší případná odvolání autorů proti připomínkám z recenzního řízení a jiné stížnosti.
 • S konečnou platností rozhoduje o odmítnutí nebo přijetí příspěvku k publikování.

 


Povinnosti redakční rady


 • Redakční rada svou činností usiluje o neustálé zlepšování odborné i formální stránky časopisu, podporuje svobodu projevu, v souladu s obecně respektovanou etikou je připravena po předchozím projednání publikovat případné aktuální opravy, odvolání a omluvy
  • Redakční rada má pravomoc vyjádřit se k recenznímu řízení v celém jeho průběhu.
  • Garantuje dodržování výše uvedených pravidel.

   

   

  Publikační etika časopisu Studia Comeniana et historica vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE), dostupného na www.publicationethics.org.


   

   

  Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
  Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
  ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
  Děkujeme za pochopení.

   

   

  „J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

   

  A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


  virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

   

  2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


   


  Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

   

  M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

   

   

  kontakt informace muzeum odkazy

  Muzeum Jana Amose Komenského

  Přemysla Otakara II. 37
  688 12 UHERSKÝ BROD
  Česká republika, EUROPE

  tel.: +420 572 63 22 88-9

  www.mjakub.cz

  muzeum@mjakub.cz

  ID datové schránky: iw39kef

  OTVÍRACÍ DOBA

  VSTUPNÉ

  BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

  PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

  CENÍK kopírovaného materiálu

  měsíční pozvánky 2020:

  ČERVEN

  info pro transport výstav

  Fakturační údaje
  Výroční zprávy MJAKUB / CMN
  Zřizovací listina
  Interní protikorupční program

  Všeob. obch. podmínky (e-shop)
  Sloupový sál

  Atrium

  Japonská zahrada

  ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
  Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

  Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

  Veřejné zakázky

  GDPR

  Ministerstvo kultury ČR

  Asociace muzeí a galerií ČR
  Profesní etický kodex ICOM

  – INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999