příspěvková organizace Ministerstva kultury

Komenský a patristika

XXVI. Mezinárodní komeniologické kolokvium
"Komenský a patristika"

pořadatelé:
Muzeum Jana Amose Komenského v Uh. Brodě
Filozofický ústav AV ČR v Praze
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci

středa 17. října 2007

9:00 prezence účastníků v Muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodě
9:30 slavnostní zahájení ve Sloupovém sále muzea
(hudební program - klávesy: Jaroslav Šmilauer)

10:00 - 11:30 pracovní jednání v sále Domu dětí (v areálu muzea)

Prof. PhDr. Pavel Floss:
Význam studia patristiky pro pochopení kořenů a povahy Komenského díla

PhDr. Vojtěch Balík:
Citáty z církevních Otců v díle J. A. Komenského

PhDr. Martin Steiner:
Patristika v latině Komenského

Mgr. Jan Amos Dus, Th.D.:
Apoštolští otcové u Komenského

11:30 - 12:00 diskuse
12:00 - 13:00 oběd

13:00 - 17:00 pracovní jednání

Doc. PhDr. Karel Floss:
Komenský a trinitární nauka Aurelia Augustina

Prof. PhDr. Dagmar Čapková, Dr.Sc.:
K otázce vztahu Komenského k Augustinovi

Mgr. Jiří Just:
Blahoslav a patristika

PhDr. Libor Bernát, CSc.
Čas a dějiny v patristice a u Komenského

Dr. phil. Bernhard Stalla
Theologische Offenbarung und Pädagogische Ordung im Werk "Paidagogos" von Clemens von Alexandria und in der Schrift "Pampaedia" von Jan Amos Comenius

Mgr. Martin Koudelka:
Dionysios Areopagita a andělský svět J. A. Komenského

RNDr. Jaroslav Rajchl, CSc.:
Irenejská idea, Řehoř z Nyssy, Komenský a současnost

17:00 - 18:00 diskuse


20:00 kulturní program - folklorní koncert ve Sloupovém sále muzea

"Do kosteła zvónili"
účinkuje: Sboreček žen z Lipova (Horňácko)

čtvrtek 18. října 2007

8:30 - 11:30 pracovní jednání

Mgr. Marcela Andoková:
Dôležitosť názornosti a funkcia obrazu vo vyučování (Komenský vs. sv. Augustin)

Mgr. Róbert Horka:
Názorné vysvetľovanie ako základný komunikačný fenomén v niektorých kázňach sv. Augustína

Dr. Adam Fiałkowski:
Der lateinische Text des lebendigen Alphabets im Orbis pictus von J. A. Comenius

Ing. arch. Alois Doležel:
Komenského kristická syntéza paradoxních noetických invariant z období "antiky" a každé jiné "modernosti"

Prof. Dr. Edem Ablajev:
The Great Czech Teacher Jan Amos Komenský and his Follower Ismail Gasprinsky

11:30 - 12:30 diskuse
12:30 závěr


Upozornění:
Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina
Konferenční poplatek ve výši 500 Kč, důchodci a studenti 100 Kč bude vybírán při prezenci.
Změna programu vyhrazena.

přihláška - word / pozvánka - pdf

Komenský a patristika
Zdroj MKK (pozvánky)

Komenský a patristika
Zdroj MKK (pozvánky)

výstavy v Muzeu JAK během konání kolokvia:
Ve vzduchu (Sloupový sál)
Jak se maluje prales (Velký výstavní sál)
Jednota bratrská (Malý výstavní sál)