příspěvková organizace Ministerstva kultury

Historický archiv
 

 

Převážně písemný materiál uchovávaný v muzejním archivu je členěn podle provenienčního principu do archivních fondů, jejichž obsahem jsou převážně písemnosti dokumentující dějiny města, uherskobrodského regionu i samotného muzea. Ojediněle jsou zastoupeny i materiály vztahující se svým obsahem ke vzdálenějším regionům. Výjimečně jsou zde zařazeny materiály vztahující se svojí proveniencí k 17. a 18. století, většina materiálu pak pochází ze století 19. – 20.

 

Písemný materiál v současnosti vedený v muzejním archivu začal být shromažďován již v období krátce po založení muzea a často byl součástí jiných sbírkových fondů. Proto stávající sbírka archiválií často vznikala ve svých počátcích nesystematicky a rozmnožovala se převážně nahodilým sběrem a dary. V druhé polovině 20. století byly pak písemnosti archivní povahy centralizovány a uloženy v muzejním archivu, kde jsou vedeny v rámci jednotlivých archivních fondů a sbírek. Jejich nejobsáhlejší část je věnována městu Uherskému Brodu a zahrnuje písemnosti spolků, organizací a institucí působících na území města a v jeho nejbližším okolí. Podstatnou součást tvoří písemnosti z pozůstalostí významných osobností města, vzpomínky, pamětní knihy a rukopisy publikovaných nebo nepublikovaných studií.


Konfirmační listina potvrzující Velké nad Veličkou právo trhu, Vídeň 30. 10. 1789List od rodu, listina stvrzující rodinný původ Pavla Vitáska, Chropyně 28. 5. 1728Opis darovací smlouvy Vladislava II. z roku 1506 vystavené Janu z Kunovic na zámek a město Uherský Brod, 18. 1. 1644 
Opis darovací smlouvy Vladislava II. z roku 1506 vystavené Janu z Kunovic na zámek a město Uherský Brod, 18. 1. 1644 Opis darovací smlouvy Vladislava II. z roku 1506 vystavené Janu z Kunovic na zámek a město Uherský Brod, 18. 1. 1644

BRÁNY NAŠEHO MUZEA JSOU OTEVŘENY

zároveň s výstavou ,,Lidové a jiné motivy na liturgickém textilu".


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.

Při vstupu do vnitřních prostor našeho muzea je nutné

dodržení všech současných protiepidemických opatření.

Ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM, ROZESTUPY, DEZINFEKCE rukou.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Při vstupu není vyžadován test na covid-19.

 


 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999