příspěvková organizace Ministerstva kultury
Zpět ke kořenům / Komenský lidstvuKnihovna / Komenský lidstvuStará škola / Komenský lidstvuStará škola / Komenský lidstvuInformatorium / Komenský lidstvuInformatorium / Komenský lidstvubarokní sloupový sál

KOMENSKÝ LIDSTVU 

(pod záštitou UNESCO) Stálá expozice otevřena prezidentem Václavem Havlem (1936–2011) 28. 3. 1992

 

vstupné – viz ZDE

 

Expozice je bezbariérově přístupná (přízemí, výtah) kromě částí:

Labyrinty (nutno požít schodolez) a Studnice poznání.

 

ROZDĚLENÍ EXPOZICE:

 

KOMENSKÝ A JEHO DOBA


A – Brána věcí, úvodní audiovizuální program

(bezbariérový přístup – přízemí)

Vstupní část expozice přibližuje návštěvníkovi dobu J. A. Komenského. Na velkém čelním segmentu jsou umístěny 2 čtecí válce s hlavními daty života Komenského ve srovnání s důležitými letopočty evropských dějin. Ve středu segmentu stojí skleněná koule. V tomto symbolickém glóbu se pomalu otáčí kruhová obrazna s 12 diapozitivy znázorňujícími tematické oblasti Komenského působení: Astronomie, Diplomacie, Filologie, Filozofie, Historia, Kartografie, Literatura, Natura, Pedagogika, Technika, Teologie, Theatrum. Vedle mapy s místy pobytu Komenského je mezi 2 segmenty umístěna obrazna v podobě oblaku, na který je promítán audiovizuální program Brána věcí, jež představuje divákovi život a dílo Komenského na pozadí historických souvislostí.

 

B – Zpět ke kořenům, historické souvislosti doby

(bezbariérový přístup – přízemí)

V této historicko-biografické části expozice divák projde Evropou, českým státem i krajem J. A. Komenského konce 16. a první poloviny 17. století. V levé části se celkový program odehrává v sedmi prostorových segmentech: Pozdní renesance, Reformace a protireformace, Rodiště J. A. Komenského, Jednota bratrská, Bílá hora, Od vyhnanství k evropské slávě. Obsah pravé části sálu je rozdělen na část exponátovou, vážící se k jednotlivým okruhům levé části, a na stěnu popisující historii Uh. Brodu a regionu, z něhož J. A. Komenský vzešel. V tomto sále je umístěn i největší muzejní exponát – barvířský mandl (r. 1848) přestavěný na "kolo štěstěny".

 

C – Studnice poznání, audiovizuální program

(bezbariérově nepřístupná část)

Dramatickým prostorem audiovizuálního programu Studnice poznání je domnělá studna. Voda vyschla, studna zůstala, a když se dnes nakloníte přes její okraj, uvidíte na pomyslné hladině obraz doby, v níž ještě sloužila. Svět uvržený do chaosu se mění v labyrint, jímž bloudí na útěku před pronásledováním i náboženský reformátor, filosof a humanista J. A. Komenský. Na panovnických dvorech je přijímán s úctou a poctami, je mu umožněno pracovat na učebnicích i vyučovat. Avšak politika se neřídí voláním osamělého humanisty – a náprava věcí lidských je odsunuta do sféry snu.

 

D – Knihovna

(bezbariérový přístup – výtah)

Na stěně proti vchodu do naší knihovny vidíme řady knih pocházejících z doby Komenského. Právě takovéhle vazby bral Komenský do rukou při svých studiích, některé ze spisů v těchto knihách otištěných mu mohly být známy. Vlastním Komenského dílům jsou věnovány jednak otočné dataválce po obou stranách staré knihovny s chronologicky uspořádaným soupisem jeho dnes známých spisů a především tři otočné stoly ve středu sálu. Zde vidíme ve faksimiliích původních rukopisů nebo ve vydáních i v edicích novodobých významné práce Komenského, napsané česky a latinsky. U východu ze sálu je na stěně mapa s vyznačením měst, v nichž se Komenského díla tiskla v 17. a v 18. století.

 

E – Labyrinty – Cesty za nápravou lidstva. Životopis Komenského. Zapomnění a znovuobjevení Komenského.

(bezbariérově nepřístupná část – schodolez)

Cílem této části je chronologicky zmapovat život a činnost J. A. Komenského po odchodu z vlasti v r. 1628. Výtvarně je expozice uspořádána tak, aby divák sám nalezl cestu mezi jednotlivými informacemi s následujícími zastaveními: Lešno 1628 – 1641, Londýn 1641 – 1642, Amsterodam 1642, Stockholm 1642, Elblag 1642 – 1648, Lešno 1648 – 1650, Sárospatak 1650 – 1654, Lešno 1654 – 1656, Amsterdam 1656 – 15. 11. 1670 (pohřben v Naardenu).

 

 

 

ODKAZ KOMENSKÉHO SOUČASNOSTI

 

G – Cesta světla – audiovizuální program vycházející z Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských

barokní sloupový sál (bezbariérový přístup – přízemí)

Audiovizuální projekt Cesta světla je vyvrcholením expozice. Obsahově vychází z Komenského nejvýznamnějšího díla Obecná porada o nápravě věcí lidských. Tento dramaturgicky zpracovaný dialog dnešního člověka s myšlenkami českého učence 17. století je promítán na multimediální objekt stojící uprostřed barokního sloupového sálu z počátku 18. století. Jde o skleněnou vitráž tvořící monumentální obraznu složenou z šesti promítacích ploch symbolicky tvarovaných do jakési brány, ve které je umístěna socha z kovaného železa a foukaného skla od akad. sochaře Igora Kitzbergera a akad. arch. Petra Fuchse. Audiovizuální program Cesta světla má tyto obsahové části:


A. Úvodní obrazová montáž o osudech, době a místě vzniku Obecné porady o nápravě věcí lidských od J. A. Komenského.

 

B1. Panegersia – Všeobecné probuzení Výklad o nutnosti nápravy lidských věcí a výzva všem lidem k poradě o tom.

 

B2. Panaugia – Cesta všeobecného světla Vysvětluje se potřeba zažehnout všeobecné světlo, v němž by všichni mohli spatřit všechno a v úplnosti.

 

B3. Pansophia – Všeobecná moudrost Jedná se o všech věcech k dosažení dobra a svornosti a k vymýcení nesvárů.

 

B4. Pampaedia – Všeobecné zušlechťování myslí Uvažuje se o univerzálním vzdělání ducha jako předpokladu všeobecné nápravy.

 

B5. Panglottia – Všeobecné zušlechťování jazyků Myšlenka rozvinutí univerzálních styků mezi národy pomocí

moudrého pěstování jazyků a návrh na nový mezinárodní jazyk.

 

B6. Panorthosia – Všeobecná náprava Úvaha o nápravě veřejného stavu vzdělání, náboženství a občanského zřízení, odstranění zmatků a dosažení světového míru.

 

B7. Pannuthesia – Všeobecné povzbuzování Vybídnutí k provedení těcto návrhů prospěšných celému světu

 

C. Závěr vychází z textů a korespondence hlásící se k odkazu J. A. Komenského. Toto souborné sochařské a filmové dílo se pokouší nalézt novou dimenzi uměleckého díla, "čas a prostor". Předkládané myšlenky v souvislosti s fotografickými dokumenty moderní doby působí jako odkaz Komenského všenápravných snah současnosti.

 

  

Expozice Jan Amos Komenský lidstvu byla otevřena pod záštitou UNESCO v roce 1992.

 

Autor výtvarně prostorového konceptu, scénografie a scénáře – Akad. arch. Petr Fuchs

Odborní poradci:

 

Prof. PhDr. Pavel Floss

PhDr. Markéta Pánková

PhDr. František Kožík

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.

PhDr. Martin Steiner

PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D

PhDr. Stanislav Zajíček

 

Grafika:

Evžen Jecho

 

Audiovizuální tvorba:

Marek Srba

Zbyněk Srba

Fotoprogram Brno

Jan Prokopec

KTE Praha

 

Realizace:

Ing. Richard Jecho

Interexpo Zlín

 

Konstrukce:

Ilona Květenská

Bedřich Květenský

 

Skript a dokumentace: Jana Čadilová

 

© 1992 Fux team Praha a Art centrum Praha

 

V roce 2016 byla zahájena revitalizace stálé expozice Jan Amos Komenský lidstvu. První etapa – přebudování Staré a Nové školy – proběhla v letech 2016–2017, druhá – přesunutí Labyrintů – proběhla v roce 2018, poslední etapa se uskuteční v letech 2020–2022.

 

Stará a Nová škola byla přebudována autorským týmem: Arch. Vojtěch Lekeš, Alexandra Haluzová, Mgr. Radek Tomeček a Jan Gazdík. Nová škola byla přeměněna na Informatorium.

Část Labyrinty byla v roce 2018 přestěhována do prostor bývalého velkého výstavního sálu a upravena výtvarnicí Alexandrou Haluzovou a Mgr. Petrem Zemkem, Th.D. Citace Komenského v této části jsou převzaty z knihy Prof. Amedea Molnára a Prof. Noemi Rejchrtové Jan Amos Komenský o sobě (Praha 1987). Labyrinty budou sloužit dočasně, do realizace třetí etapy revitalizace.


BRÁNY NAŠEHO MUZEA JSOU OTEVŘENY

zároveň s výstavou ,,Lidové a jiné motivy na liturgickém textilu".


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.

Při vstupu do vnitřních prostor našeho muzea je nutné

dodržení všech současných protiepidemických opatření.

Ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM, ROZESTUPY, DEZINFEKCE rukou.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Při vstupu není vyžadován test na covid-19.

 


 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999