příspěvková organizace Ministerstva kultury
Zpět ke kořenům / Komenský lidstvuKnihovna / Komenský lidstvuStará škola / Komenský lidstvuStará škola / Komenský lidstvuInformatorium / Komenský lidstvuInformatorium / Komenský lidstvubarokní sloupový sál

KOMENSKÝ LIDSTVU 

(pod záštitou UNESCO) Stálá expozice otevřena prezidentem Václavem Havlem (1936–2011) 28. 3. 1992

 

vstupné – viz ZDE

 

Expozice je bezbariérově přístupná (přízemí, výtah) kromě částí:

Labyrinty (nutno požít schodolez) a Studnice poznání.

 

ROZDĚLENÍ EXPOZICE:

 

KOMENSKÝ A JEHO DOBA


A – Brána věcí, úvodní audiovizuální program

(bezbariérový přístup – přízemí)

Vstupní část expozice přibližuje návštěvníkovi dobu J. A. Komenského. Na velkém čelním segmentu jsou umístěny 2 čtecí válce s hlavními daty života Komenského ve srovnání s důležitými letopočty evropských dějin. Ve středu segmentu stojí skleněná koule. V tomto symbolickém glóbu se pomalu otáčí kruhová obrazna s 12 diapozitivy znázorňujícími tematické oblasti Komenského působení: Astronomie, Diplomacie, Filologie, Filozofie, Historia, Kartografie, Literatura, Natura, Pedagogika, Technika, Teologie, Theatrum. Vedle mapy s místy pobytu Komenského je mezi 2 segmenty umístěna obrazna v podobě oblaku, na který je promítán audiovizuální program Brána věcí, jež představuje divákovi život a dílo Komenského na pozadí historických souvislostí.

 

B – Zpět ke kořenům, historické souvislosti doby

(bezbariérový přístup – přízemí)

V této historicko-biografické části expozice divák projde Evropou, českým státem i krajem J. A. Komenského konce 16. a první poloviny 17. století. V levé části se celkový program odehrává v sedmi prostorových segmentech: Pozdní renesance, Reformace a protireformace, Rodiště J. A. Komenského, Jednota bratrská, Bílá hora, Od vyhnanství k evropské slávě. Obsah pravé části sálu je rozdělen na část exponátovou, vážící se k jednotlivým okruhům levé části, a na stěnu popisující historii Uh. Brodu a regionu, z něhož J. A. Komenský vzešel. V tomto sále je umístěn i největší muzejní exponát – barvířský mandl (r. 1848) přestavěný na "kolo štěstěny".

 

C – Studnice poznání, audiovizuální program

(bezbariérově nepřístupná část)

Dramatickým prostorem audiovizuálního programu Studnice poznání je domnělá studna. Voda vyschla, studna zůstala, a když se dnes nakloníte přes její okraj, uvidíte na pomyslné hladině obraz doby, v níž ještě sloužila. Svět uvržený do chaosu se mění v labyrint, jímž bloudí na útěku před pronásledováním i náboženský reformátor, filosof a humanista J. A. Komenský. Na panovnických dvorech je přijímán s úctou a poctami, je mu umožněno pracovat na učebnicích i vyučovat. Avšak politika se neřídí voláním osamělého humanisty – a náprava věcí lidských je odsunuta do sféry snu.

 

D – Knihovna

(bezbariérový přístup – výtah)

Na stěně proti vchodu do naší knihovny vidíme řady knih pocházejících z doby Komenského. Právě takovéhle vazby bral Komenský do rukou při svých studiích, některé ze spisů v těchto knihách otištěných mu mohly být známy. Vlastním Komenského dílům jsou věnovány jednak otočné dataválce po obou stranách staré knihovny s chronologicky uspořádaným soupisem jeho dnes známých spisů a především tři otočné stoly ve středu sálu. Zde vidíme ve faksimiliích původních rukopisů nebo ve vydáních i v edicích novodobých významné práce Komenského, napsané česky a latinsky. U východu ze sálu je na stěně mapa s vyznačením měst, v nichž se Komenského díla tiskla v 17. a v 18. století.

 

E – Labyrinty – Cesty za nápravou lidstva. Životopis Komenského. Zapomnění a znovuobjevení Komenského.

(bezbariérově nepřístupná část – schodolez)

Cílem této části je chronologicky zmapovat život a činnost J. A. Komenského po odchodu z vlasti v r. 1628. Výtvarně je expozice uspořádána tak, aby divák sám nalezl cestu mezi jednotlivými informacemi s následujícími zastaveními: Lešno 1628 – 1641, Londýn 1641 – 1642, Amsterodam 1642, Stockholm 1642, Elblag 1642 – 1648, Lešno 1648 – 1650, Sárospatak 1650 – 1654, Lešno 1654 – 1656, Amsterdam 1656 – 15. 11. 1670 (pohřben v Naardenu).

 

 

 

ODKAZ KOMENSKÉHO SOUČASNOSTI

 

G – Cesta světla – audiovizuální program vycházející z Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských

barokní sloupový sál (bezbariérový přístup – přízemí)

Audiovizuální projekt Cesta světla je vyvrcholením expozice. Obsahově vychází z Komenského nejvýznamnějšího díla Obecná porada o nápravě věcí lidských. Tento dramaturgicky zpracovaný dialog dnešního člověka s myšlenkami českého učence 17. století je promítán na multimediální objekt stojící uprostřed barokního sloupového sálu z počátku 18. století. Jde o skleněnou vitráž tvořící monumentální obraznu složenou z šesti promítacích ploch symbolicky tvarovaných do jakési brány, ve které je umístěna socha z kovaného železa a foukaného skla od akad. sochaře Igora Kitzbergera a akad. arch. Petra Fuchse. Audiovizuální program Cesta světla má tyto obsahové části:


A. Úvodní obrazová montáž o osudech, době a místě vzniku Obecné porady o nápravě věcí lidských od J. A. Komenského.

 

B1. Panegersia – Všeobecné probuzení Výklad o nutnosti nápravy lidských věcí a výzva všem lidem k poradě o tom.

 

B2. Panaugia – Cesta všeobecného světla Vysvětluje se potřeba zažehnout všeobecné světlo, v němž by všichni mohli spatřit všechno a v úplnosti.

 

B3. Pansophia – Všeobecná moudrost Jedná se o všech věcech k dosažení dobra a svornosti a k vymýcení nesvárů.

 

B4. Pampaedia – Všeobecné zušlechťování myslí Uvažuje se o univerzálním vzdělání ducha jako předpokladu všeobecné nápravy.

 

B5. Panglottia – Všeobecné zušlechťování jazyků Myšlenka rozvinutí univerzálních styků mezi národy pomocí

moudrého pěstování jazyků a návrh na nový mezinárodní jazyk.

 

B6. Panorthosia – Všeobecná náprava Úvaha o nápravě veřejného stavu vzdělání, náboženství a občanského zřízení, odstranění zmatků a dosažení světového míru.

 

B7. Pannuthesia – Všeobecné povzbuzování Vybídnutí k provedení těcto návrhů prospěšných celému světu

 

C. Závěr vychází z textů a korespondence hlásící se k odkazu J. A. Komenského. Toto souborné sochařské a filmové dílo se pokouší nalézt novou dimenzi uměleckého díla, "čas a prostor". Předkládané myšlenky v souvislosti s fotografickými dokumenty moderní doby působí jako odkaz Komenského všenápravných snah současnosti.

 

  

Expozice Jan Amos Komenský lidstvu byla otevřena pod záštitou UNESCO v roce 1992.

 

Autor výtvarně prostorového konceptu, scénografie a scénáře – Akad. arch. Petr Fuchs

Odborní poradci:

 

Prof. PhDr. Pavel Floss

PhDr. Markéta Pánková

PhDr. František Kožík

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.

PhDr. Martin Steiner

PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D

PhDr. Stanislav Zajíček

 

Grafika:

Evžen Jecho

 

Audiovizuální tvorba:

Marek Srba

Zbyněk Srba

Fotoprogram Brno

Jan Prokopec

KTE Praha

 

Realizace:

Ing. Richard Jecho

Interexpo Zlín

 

Konstrukce:

Ilona Květenská

Bedřich Květenský

 

Skript a dokumentace: Jana Čadilová

 

© 1992 Fux team Praha a Art centrum Praha

 

V roce 2016 byla zahájena revitalizace stálé expozice Jan Amos Komenský lidstvu. První etapa – přebudování Staré a Nové školy – proběhla v letech 2016–2017, druhá – přesunutí Labyrintů – proběhla v roce 2018, poslední etapa se uskuteční v letech 2020–2022.

 

Stará a Nová škola byla přebudována autorským týmem: Arch. Vojtěch Lekeš, Alexandra Haluzová, Mgr. Radek Tomeček a Jan Gazdík. Nová škola byla přeměněna na Informatorium.

Část Labyrinty byla v roce 2018 přestěhována do prostor bývalého velkého výstavního sálu a upravena výtvarnicí Alexandrou Haluzovou a Mgr. Petrem Zemkem, Th.D. Citace Komenského v této části jsou převzaty z knihy Prof. Amedea Molnára a Prof. Noemi Rejchrtové Jan Amos Komenský o sobě (Praha 1987). Labyrinty budou sloužit dočasně, do realizace třetí etapy revitalizace. 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999