příspěvková organizace Ministerstva kultury

Komenský v umění
Komenský v umění
Komenský v umění

 

Komenský v uměníPodsbírka Komenský v umění je tvořena převážně obrazy a plastikami, v menší míře jsou zastoupeny ve sbírce i plakety, medaile, plakáty, odznaky, předměty zhotovené ze skla, porcelánu a textilií s náměty vztahujícími se k životu a dílu J. A. Komenského. Časově podsbírka zahrnuje shora uvedený okruh předmětů, které pocházejí převážně z bývalého Československa a České republiky a svým vznikem se hlásí do období od 2. poloviny 19. století do současnosti. Umělecké předměty pocházející z jiných regionů, zejména z Anglie, Německa, Maďarska, Polska a USA se vyskytují v podsbírce jen ojediněle.

 

Základ této podsbírky, která ovšem obsahovala i řadu dalších sbírkových předmětů s tématem Komenského, vznikl již záhy po založení muzea v roce 1899 a nesl název Comenianum. V souvislosti s utvořením Komeniologického dokumentačního střediska v roce 1956 byly sbírkové i nesbírkové předměty této podsbírky rozděleny podle své povahy do následujících sbírkových a nesbírkových fondů: Komenský v umění (obrazy, plastiky, plakety, medaile, plakáty, odznaky atd.); Komeniologická dokumentace (novinové výstřižky, separáty, autorské rukopisy s tématem osobnosti Komenského, tisky komeniologické literární povahy a jiné komeniologické tiskoviny) a Komeniologická knihovna (staré tisky, komeniologická odborná literatura).

 

Stávající podsbírka Komenský v umění je v současnosti i nadále systematicky doplňována a vedena na základě plánu pro sbírkotvornou a nákupní činnost muzea. Z oboru sochařství a umělecké plastiky jsou zde zastoupeni autoři Fr. Bílek, J. V. Myslbek, J. Štursa, J. Pelikán, L. Šaloun, J. Horejc, J. Lauda, V. Makovský, L. Mikuláštík, J. Baják, M. Hudeček, V. Hořínek, I. Kitzberger; z oboru malířství a grafiky M. Švabinský, V. Stříbrný, J. Mařanová, M. Disman, A. Poustová, M. Králová, M. Husák; z oboru medailerství O. Španiel, I. B. Pichl, B. Šimonovský, M. Kužel, A. Kluda, J. Prádler, J. Hvozdenský, L. Vaculka, K. Zeman.

 

Z hlediska umělecké techniky je mezi obrazy nejčastěji zastoupen olej na plátně, akvarel, kresba tužkou i tuží, malba na skle, tisk a koláž. Mezi plastikami dominují nejčastěji práce ze sádry, bronzu a jiných kovů, plastelíny a pálené hlíny. Mezi medailemi a odznaky převažují poměrové slitiny různých kovů.


Adolf Born, Komenského bruslařská škola v Naardenu, 1997František Bílek, Komenský se loučí s vlastí, 1915František Petrák, Ilustrace „Orbis pictus“ (Zvířectvo), [80. léta 20. století]Anna Poustová, Výjev na motivy Komenského Labyrintu světa a ráje srdce, 1969Milivoj Husák, Labyrint světa a ráj srdce, ilustrace – Brýle mámení, 1979Anonym, Komenský učí žáka, 19. stoletíBohuslav Schnirch, Komenský jedoucí na koni, 1900Miroslav Hudeček, Busta J. A. Komenského, 1982Jan Lauda, Postava Komenského, kol. 1920Julius Pelikán, Komenský prorok, 1935Igor Kitzberger, J. A. Komenský – nad Labyrintem, 1990Igor Kitzberger, J. A. Komenský – odpočinek, 1990Josef Baják, Medaile města Přerov ke 300. výročí úmrtí J. A. Komenského, avers, 1970	Karel Zeman, Medaile J. A. Komenský, 1592-1992, avers, 1992Karel Zeman, Medaile J. A. Komenský, 1592-1992, revers, 1992Otakar Španiel, Medaile na prorektorský řetěz univerzity Komenského v Bratislavě, avers, 1919	Igor Kitzberber, Medaile věnovaná muzeem Komenského v Přerově ke 100. Výročí Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, avers, 1998Antonín Kulda, Měsíční fáze z cyklu 22 medailí inspirovaných dílem J. A. Komenského Orbis pictus, 1971Miloslav Beutler, Návrh na desetikorunovou pamětní minci, 1970Josef Hvozdenský, Jan Amos Komenský, 1967Jaroslav Benda, Návrh na leptané sklo v Naardenu, před r. 1937