příspěvková organizace Ministerstva kultury

Labyrinty Komenského

XXXIII. mezinárodní komeniologické kolokvium: Labyrinty Komenského


pořádá Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

 

11. – 12. října 2022


podrobný program bude průběžně aktualizován

 

V roce 2022 bude slaveno 430. výročí narození Komenského. Krátce nato uplyne 400 let od sepsání jeho nejproslulejšího literárního díla Labyrintu světa a lusthauzu srdce (1623). Obě události jsou příležitostí k hlubšímu a komplexnějšímu zamyšlení nad Komenským a jeho dílem v kontextu 17. století i v dobách pozdějších. Sám Jan Amos se k motivu labyrintu vztaženému na všechny oblasti lidské činnosti opakovaně vracel. Labyrinty svého života shrnuje ve své filosofické závěti Unum necessarium.

 

Labyrint symbolizuje krizi, bezvýchodnost, zmatení, ale současně i snahu o nalezení správné cesty. Komenský se o překonání krize a nalezení harmonie celoživotně snažil. Ukazují to jeho díla didaktická, filosofická i náboženská, stejně tak i široký záběr jeho literárního působení a příspěvek k dobovému vědění. Usiloval rovněž o nalezení cesty z labyrintů ve veřejném životě. Ve svém snažení Komenský nebyl osamocen, myšlenky sdílel s řadou podobně naladěných intelektuálů či náboženských myslitelů. Přišel s vlastním návrhem nápravy, který se setkal se sympatiemi, ale i s kritikou a odporem.

 

Takto nejednoznačně byl vnímán i dalšími generacemi, které se jeho dílem nechaly inspirovat, ale současně s ním i vedly polemiku. Kolokvium by mělo být rovněž jistou rekapitulací předchozího multidisciplinárního bádání a jeho reflexí s ohledem na současný stav poznání jednotlivých disciplín, které se Komenským, jeho dobou a dílem zabývají, ať již se jedná o obecnou historii, literární dějiny, filologické obory, dějiny filosofie, pedagogiku, historickou teologii, dějiny věd a vědění či intelektuální dějiny.

 

Jednotlivá subtémata, kterým bychom chtěli věnovat pozornost, jež však hlavní téma zdaleka nevyčerpávají, mohou být formulována následovně:

 

  • Krizové jevy ve společnosti, náboženství a vědění Komenského doby.
  • Labyrint jako symbol zmatení a hledání v literatuře a vědění 16. a 17. století.
  • Reformní projekty a koncept nápravy aneb reformatio, restitutio a emendatio v raném novověku.
  • Náprava prostřednictvím vědění, didaktické návrhy Komenského.
  • Komenského projekt nápravy v osvícenském, postosvícenském, moderním a postmoderním diskursu.

 

 

Kolokvium je tradičně otevřeno všem oborům, které reflektují šíři Komenského zájmů. Vítána jsou jak obecná pojednání, tak i případové studie, zvláště s ohledem na dílo Jana Amose Komenského. Organizační výbor vybere z ohlášených referátů takové, které budou co nejvíce odpovídat tematickému vymezení.

 

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina

Čas pro referáty 30 min., diskusní příspěvky 15 min.

 

Přihlášky s navrženým tématem a abstraktem zasílejte do 31. 5. 2022 na adresu:

Lenka Pospíšilová

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě

Přemysla Otakara II. č. 37

688 12 Uherský Brod

(pospisilova@mjakub.cz).

 

Organizační výbor rozhodne o přijetí referátů a diskusních příspěvků do konce června 2022.

Texty budou po absolvování recenzního řízení publikovány v časopise Studia Comeniana et historica. Termín odevzdání: únor 2023.

 

UBYTOVÁNÍ V UHERSKÉM BRODĚ

 

Každý účastník kolokvia si zajišťuje ubytování sám.

Níže jsou uvedeny hotely a penziony v blízkosti muzea (5 minut chůze).

 

nejbližší ubytování:

• Hotel Monde

• Penzion Lapač

• Penzion Javořina

 

call for papers 2022

Soubory ke stažení:
 • 
Call for papers  (jpg, 729 kB), 24.05.2022, 15:32