příspěvková organizace Ministerstva kultury

Licence a autorská práva

Časopis Studia Comeniana et historica se řídí autorským zákonem č. 121/200 Sb., který byl přijat Parlamentem České republiky 7. dubna 2000 a který je účinný od 1. prosince 2000. Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie. Časopis respektuje právní normy Evropské unie, stejně jako mezinárodní smlouvy o autorských právech.

 

Ve věci autorských práv ilustrací je každý autor odpovědný za publikované ilustrace. Obecně se ale časopis řídí ust. § 31 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), kde je v odst. 1, písm. c) výslovně řečeno: „Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovída- jící sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřej- nost, a dále název díla a pramen.“