příspěvková organizace Ministerstva kultury

Komeniologická literatura

Komenského dílo

Komenského korespondence

Soupisy rukopisů a tisků

Literatura o Komenském

Komeniologické časopisy

Historická beletrie o Komenském

Projekty

 Komenského dílo

  • ČAPKOVÁ Dagmar, Neznámý deník Komenského, příloha SCetH IV, 1974, č. 8–9, s. 116.
  • J. A. Komenského vlastní životopis: ze spisu Pokračování v bratrském napomínání Samuela Maresia o mírnění horlivosti láskou, přel. Josef Hendrich, Praha [1924].
  • KOMENSKÝ Jan Amos, Jan Amos Komenský. O sobě, ed. Noemi Rejchrová  a Amedeo Molnár, Praha 1987, 1989.
  • KOMENSKÝ Jan Amos, Clamores Eliae, in: Dílo J. A. Komenského, sv. 23, Praha 1992.

    

   Komenského korespondence

   • BLEKASTAD Milada (ed.), Unbekannte Briefe des Comenius und seiner Freunde 1641–1661,  Ratingen-Kastellaun 1976.
   • BOHATCOVÁ Mirjam, Přehled korespondence Jana Amose Komenského, Časopis Národního muzea 147, 1978, řada hist., s. 29–55.
   • ČAPKOVÁ Dagmar – KYRALOVÁ Marie, Unpublished letters of J. A. Comenius, AC 6, 1985, s. 165–178.
   • HRUBÝ František, Korespondence Karla st. ze Žerotína s J. A. Komenským, AJAK 13, 1932, s. 65–73.
   • Jana Amosa Komenského Korrespondence, vyd. Adolf Patera, Praha 1892.
   • Korrespondence Jana Amosa Komenského. Listy Komenského a vrstevníků jeho, vyd. Ján Kvačala, Praha 1897, 2. díl Praha 1902.
   • KUMPERA Jan  PASÁČKOVÁ Eva, Z anglických komenian. Tři Komenského dopis Hartlibovi z let 1657–1662, SCetH XX, 1990, č. 2, s. 41–57.
   • PATERA Adolf, Dopisy Jana Amose Komenského k Drabíkovi z let 1644–1670, Časopis Českého museum 73, 1899, s. 59–74.
   • RYBA Bohumil (ed.), Listy přátelům a příznivcům, Praha 1970.
   • RYBA Bohumil (ed.), Sto listů Jana Amosa Komenského, Praha 1942.

    

   Soupisy rukopisů a tisků

   • BOHATCOVÁ Mirjam, J. A. Komenský, Soupis rukopisů, Praha 1957. Bibliografický katalog ČSR – České knihy 1957. Zvláštní sešit 7. – 15. 12. 1957.
   • BRAMBORA Josef, Knižní dílo Jana Amose Komenského. Studie bibliografická, Praha 1954, 2. vydání 1957.
   • BRTOVÁ Bohuslava – VIDMANOVÁ Stanislava, Seznam děl Komenského uchovaných pouze v zahraničí, SCetH VIII, 1978, č. 18, s. 121–128.
   • KOMENSKÝ Jan Amos, List Montanovi, Vybrané spisy JAK,  sv. VIII, Praha 1975, s. 49–73.
   • URBÁNKOVÁ Emma a kol., Soupis děl J. A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích, Praha 1959.
   • ZÍBRT Čeněk – VOLF Josef, Bibliografie české historie, díl 5., Praha 1912.  č. 17324 – 30638, s. 325–960.

   Literatura o J. A. Komenském

   • BEČKOVÁ Marta, Ariáni, antitrinitáři, Polští bratří, sociniáni, unitáři, SCetH XIX, 1989, č. 37-sborník, s. 11–22.
   • BEČKOVÁ Marta, Jan Amos Komenský a Polsko, Praha 1983.
   • BEČKOVÁ Marta, Tiskárna Jednoty bratrské v Lešně, Slavia Occidentalis 24, 1964, s. 60–81.
   • BLEKASTAD Milada, Comenius: Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský. Oslo – Praha 1970.
   • FLOSS Pavel, Jan Amos Komenský: Od divadla věcí k dramatu člověka, Ostrava 1971.
   • FLOSS Pavel, Komenskýs Auseinandersetzung mit dem Cartesianismus in seinem naturwisseschanftlichen Schriften, in: SCHALLER Klaus (Hrsg.), Comenius. Erkennen – Handeln – Glauben. Internationale Comenius-Colloquium Herborn 1984, Sankt Augustin 1985, s. 189–196.
   • FLOSS Pavel, Labyrint srdce a ráj světa, Praha 1992.
   • FLOSS Pavel, Poselství J. A. Komenského současné Evropě, Brno 2005.
   • FLOSS Pavel, Příroda, člověk a společnost  v díle J. A. Komenského, Přerov 1969.
   • FLOSS Pavel, Struktura světa v Komenského pansofickém slovníku a v osvícenské vědě, SCetH XIX, 1989, č. 37-sborník, s. 97–106.
   • FLOSS Pavel, Úvod do problematiky Komenského filosofie. (Struktura Komenského pojmosloví a jeho myslitelský  vývoj), SCetH XV, 1985, č. 29-sborník, s. 97–111.
   • HENDRICH Josef, Komenského snahy vševědné, všeosvětové a všenápravné, Praha 1924.
   • KALIVODA Robert, Husitská epocha a J.A. Komenský, doslov napsal Josef Zumr, Josef Válka, Praha 1992.
   • KARŠAI  František, Jan Amos Komenský a Slovensko, Bratislava 1970.
   • KLOSOVÁ Markéta, Divadelní svět J. A. Komenského, Praha 2016.
   • KOPECKÝ Jaromír –  KYRÁŠEK Jiří – PATOČKA Jan,  Jan Amos Komenský. Nástin života a díla J. A. Komenského, Praha 1957.
   • KORTHAASE Werner – GOLZ Reinhard – SCHÄFER Erich (Hrsg.), Comenius und unsere Zeit . Geschichtliche, Bedenkenswertes und Bibliographisches, Baltmannsweiler 1996.
   • KORTHAASE Werner – HAUFF Sigurd – FRITSCH Andreas, Comenius und der Weltfriede. Comenius and World Peace, Berlin 2005.
   • KUMPERA  Jan, Jan Amos Komenský: poutník na rozhraní věků, Ostrava – Praha 1992.
   • MOUTOVÁ Nicolette – POLIŠENSKÝ Josef, Komenský v Amsterodamu, Praha 1970.
   • NOVÁK Jan V.  – HENDRICH Josef, Jan Amos Komenský: jeho život a spisy, Praha 1932.
   • NOVÁKOVÁ Julie, Čtvrt století nad Komenským, Praha 1990.
   • PÁNKOVÁ Markéta, Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642–2016), Praha 2016.
   • PAVLAS Petr, Trinus liber Dei. Komenského místo v dějinách metaforiky knihy, Červený Kostelec 2015.
   • POLIŠENSKÝ Josef, Jan Amos Komenský, Praha 1957, 1973.
   • POLIŠENSKÝ Josef, Komenský, muž labyrintů a naděje, Praha 1996.
   • SCHALLER Klaus, Comenius 1992. Gesammmelte Beiträge zum Jubileumsjahr, Sankt Augustin 1992.
   • SCHALLER Klaus, Der Universalismus des J. A. Comenius, SCetH XXI, 1991, č. 44, s. 39–49.
   • SCHALLER Klaus, Die Pädagogik des J. A. Comenius und die Anfänge  des pädagogischen Realismus im 17. Jahrhundert, Heidelberg 1967.
   • SCHALLER Klaus, Die Pampaedia des J.A. Comenius. Eine Einführung in sein pädagogisches Hauptwerk, Heidelberg 1967.
   • SCHALLER Klaus, Komenského teorie jednání, SCetH XVI, 1986, č. 32, s. 62–76.
   • SCHALLER Klaus, Magia et sapientia bei J.A. Comenius, AC 28, 1979, s. 167–178.
   • SCHALLER Klaus, Několik poznámek k problematice revelací u Komenského, SCetH VII, 1977, č. 17, s. 172–176.
   • SCHALLLER Klaus, Die Pädagogik der „Mahnrufe des Eliae“ . Das Lebenswerk des Comenius zwischen Pädagogik und Politik, Kastellaun 1978.
   • SCHIFFEROVÁ Věra – PRÁZNÝ Aleš – ŠOLCOVÁ Kateřina et al., Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského, Červený Kostelec – Pardubice 2014.
   • TREVOR-ROPER Hugh Rewal, Religion, the Reformation and Social Change, Logisndon 1967.
   • TURNBULL Henry Georg, Hartlib, Dury and Comenius, Oxford – London 1932.
   • VYSKOČIL František, Jan Amos Komenský, Kapitoly o jeho předcích, rodičích, příbuzných a místě na rození, Brno 1990.
   • YOUNG Robert Fitzgibbon, Comenius in England, Oxford – London 1932.

    

   Komeniologické časopisy

   • Studia Comeniana et historica, 1971 – dosud, vydává Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
   • Acta Comeniana, obnoveno 1957 – dosud, nyní vydává Filosofický stav Akademie věd ČR, Praha
   • Bulletin Unie Comenius, 1992 – dosud, vydává Unie Comenius, Praha
   • Comenius Jahrbuch, 1993 – dosud, Berlin
   • Japanese Journal of Comenius, 1992 – dosud, Tokio
   • Mitteilungen der Comenius-Gesellschaft, 1891–1934, Lepzig – Berlin
   • Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského, 1910–1938, 1957
   • Komenský, dříve časopis pro učitelstvo, který obsahoval speciální rubriku J. A. Komenský, dnes časopis pro pedagogiku předškolního a základního školství, vydává Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

    

   Historická beletrie o Komenském

   • HANUŠ Miloslav, Osud národa, Praha 1967.
   • KOŽÍK František, Anděl míru. Vyprávění o Janu Amosu Komenském, Praha 1984.
   • KOŽÍK František, Bolestný a hrdinský život Jana Amose Komenského, Praha 1958.
   • KRATOCHVÍL Miloš V., Život Jana Amose, Praha 1975.
   • MAŠÍNOVÁ Leontina, Nesmrtelný poutník (trilogie: Mladá léta Jana Amose, Do labyrintu světa, Planoucí pochodeň), Praha 1982.

    

   Projekty

    

   REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

   Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

   která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

   zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

   obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

   Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

   budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

   Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

   v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

    

    

   Návštěvní řád


   virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

    

   2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


    

    


   zasílání novinek – ZDE

   Muzejní kavárna

    

    

   kontakt informace muzeum odkazy

   Muzeum Jana Amose Komenského

   Přemysla Otakara II. 37
   688 12 UHERSKÝ BROD
   Česká republika, EUROPE

   tel.: +420 572 63 22 88-9

   www.mjakub.cz

   muzeum@mjakub.cz

   ID datové schránky: iw39kef

   OTVÍRACÍ DOBA

   VSTUPNÉ

   BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

   PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

   CENÍK kopírovaného materiálu

   měsíční pozvánky 2020:

   ČERVEN

   info pro transport výstav

   Fakturační údaje
   Výroční zprávy MJAKUB / CMN
   Zřizovací listina
   Interní protikorupční program

   Všeob. obch. podmínky (e-shop)
   Sloupový sál

   Atrium

   Japonská zahrada

   ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
   Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

   Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

   Veřejné zakázky

   GDPR

   Ministerstvo kultury ČR

   Asociace muzeí a galerií ČR
   Profesní etický kodex ICOM

   – INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999