příspěvková organizace Ministerstva kultury

Komeniologická literatura

Komenského dílo

Komenského korespondence

Soupisy rukopisů a tisků

Literatura o Komenském

Komeniologické časopisy

Historická beletrie o Komenském

Projekty

 Komenského dílo

  • ČAPKOVÁ Dagmar, Neznámý deník Komenského, příloha SCetH IV, 1974, č. 8–9, s. 116.
  • J. A. Komenského vlastní životopis: ze spisu Pokračování v bratrském napomínání Samuela Maresia o mírnění horlivosti láskou, přel. Josef Hendrich, Praha [1924].
  • KOMENSKÝ Jan Amos, Jan Amos Komenský. O sobě, ed. Noemi Rejchrová  a Amedeo Molnár, Praha 1987, 1989.
  • KOMENSKÝ Jan Amos, Clamores Eliae, in: Dílo J. A. Komenského, sv. 23, Praha 1992.

    

   Komenského korespondence

   • BLEKASTAD Milada (ed.), Unbekannte Briefe des Comenius und seiner Freunde 1641–1661,  Ratingen-Kastellaun 1976.
   • BOHATCOVÁ Mirjam, Přehled korespondence Jana Amose Komenského, Časopis Národního muzea 147, 1978, řada hist., s. 29–55.
   • ČAPKOVÁ Dagmar – KYRALOVÁ Marie, Unpublished letters of J. A. Comenius, AC 6, 1985, s. 165–178.
   • HRUBÝ František, Korespondence Karla st. ze Žerotína s J. A. Komenským, AJAK 13, 1932, s. 65–73.
   • Jana Amosa Komenského Korrespondence, vyd. Adolf Patera, Praha 1892.
   • Korrespondence Jana Amosa Komenského. Listy Komenského a vrstevníků jeho, vyd. Ján Kvačala, Praha 1897, 2. díl Praha 1902.
   • KUMPERA Jan  PASÁČKOVÁ Eva, Z anglických komenian. Tři Komenského dopis Hartlibovi z let 1657–1662, SCetH XX, 1990, č. 2, s. 41–57.
   • PATERA Adolf, Dopisy Jana Amose Komenského k Drabíkovi z let 1644–1670, Časopis Českého museum 73, 1899, s. 59–74.
   • RYBA Bohumil (ed.), Listy přátelům a příznivcům, Praha 1970.
   • RYBA Bohumil (ed.), Sto listů Jana Amosa Komenského, Praha 1942.

    

   Soupisy rukopisů a tisků

   • BOHATCOVÁ Mirjam, J. A. Komenský, Soupis rukopisů, Praha 1957. Bibliografický katalog ČSR – České knihy 1957. Zvláštní sešit 7. – 15. 12. 1957.
   • BRAMBORA Josef, Knižní dílo Jana Amose Komenského. Studie bibliografická, Praha 1954, 2. vydání 1957.
   • BRTOVÁ Bohuslava – VIDMANOVÁ Stanislava, Seznam děl Komenského uchovaných pouze v zahraničí, SCetH VIII, 1978, č. 18, s. 121–128.
   • KOMENSKÝ Jan Amos, List Montanovi, Vybrané spisy JAK,  sv. VIII, Praha 1975, s. 49–73.
   • URBÁNKOVÁ Emma a kol., Soupis děl J. A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích, Praha 1959.
   • ZÍBRT Čeněk – VOLF Josef, Bibliografie české historie, díl 5., Praha 1912.  č. 17324 – 30638, s. 325–960.

   Literatura o J. A. Komenském

   • BEČKOVÁ Marta, Ariáni, antitrinitáři, Polští bratří, sociniáni, unitáři, SCetH XIX, 1989, č. 37-sborník, s. 11–22.
   • BEČKOVÁ Marta, Jan Amos Komenský a Polsko, Praha 1983.
   • BEČKOVÁ Marta, Tiskárna Jednoty bratrské v Lešně, Slavia Occidentalis 24, 1964, s. 60–81.
   • BLEKASTAD Milada, Comenius: Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský. Oslo – Praha 1970.
   • FLOSS Pavel, Jan Amos Komenský: Od divadla věcí k dramatu člověka, Ostrava 1971.
   • FLOSS Pavel, Komenskýs Auseinandersetzung mit dem Cartesianismus in seinem naturwisseschanftlichen Schriften, in: SCHALLER Klaus (Hrsg.), Comenius. Erkennen – Handeln – Glauben. Internationale Comenius-Colloquium Herborn 1984, Sankt Augustin 1985, s. 189–196.
   • FLOSS Pavel, Labyrint srdce a ráj světa, Praha 1992.
   • FLOSS Pavel, Poselství J. A. Komenského současné Evropě, Brno 2005.
   • FLOSS Pavel, Příroda, člověk a společnost  v díle J. A. Komenského, Přerov 1969.
   • FLOSS Pavel, Struktura světa v Komenského pansofickém slovníku a v osvícenské vědě, SCetH XIX, 1989, č. 37-sborník, s. 97–106.
   • FLOSS Pavel, Úvod do problematiky Komenského filosofie. (Struktura Komenského pojmosloví a jeho myslitelský  vývoj), SCetH XV, 1985, č. 29-sborník, s. 97–111.
   • HENDRICH Josef, Komenského snahy vševědné, všeosvětové a všenápravné, Praha 1924.
   • KALIVODA Robert, Husitská epocha a J.A. Komenský, doslov napsal Josef Zumr, Josef Válka, Praha 1992.
   • KARŠAI  František, Jan Amos Komenský a Slovensko, Bratislava 1970.
   • KLOSOVÁ Markéta, Divadelní svět J. A. Komenského, Praha 2016.
   • KOPECKÝ Jaromír –  KYRÁŠEK Jiří – PATOČKA Jan,  Jan Amos Komenský. Nástin života a díla J. A. Komenského, Praha 1957.
   • KORTHAASE Werner – GOLZ Reinhard – SCHÄFER Erich (Hrsg.), Comenius und unsere Zeit . Geschichtliche, Bedenkenswertes und Bibliographisches, Baltmannsweiler 1996.
   • KORTHAASE Werner – HAUFF Sigurd – FRITSCH Andreas, Comenius und der Weltfriede. Comenius and World Peace, Berlin 2005.
   • KUMPERA  Jan, Jan Amos Komenský: poutník na rozhraní věků, Ostrava – Praha 1992.
   • MOUTOVÁ Nicolette – POLIŠENSKÝ Josef, Komenský v Amsterodamu, Praha 1970.
   • NOVÁK Jan V.  – HENDRICH Josef, Jan Amos Komenský: jeho život a spisy, Praha 1932.
   • NOVÁKOVÁ Julie, Čtvrt století nad Komenským, Praha 1990.
   • PÁNKOVÁ Markéta, Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642–2016), Praha 2016.
   • PAVLAS Petr, Trinus liber Dei. Komenského místo v dějinách metaforiky knihy, Červený Kostelec 2015.
   • POLIŠENSKÝ Josef, Jan Amos Komenský, Praha 1957, 1973.
   • POLIŠENSKÝ Josef, Komenský, muž labyrintů a naděje, Praha 1996.
   • SCHALLER Klaus, Comenius 1992. Gesammmelte Beiträge zum Jubileumsjahr, Sankt Augustin 1992.
   • SCHALLER Klaus, Der Universalismus des J. A. Comenius, SCetH XXI, 1991, č. 44, s. 39–49.
   • SCHALLER Klaus, Die Pädagogik des J. A. Comenius und die Anfänge  des pädagogischen Realismus im 17. Jahrhundert, Heidelberg 1967.
   • SCHALLER Klaus, Die Pampaedia des J.A. Comenius. Eine Einführung in sein pädagogisches Hauptwerk, Heidelberg 1967.
   • SCHALLER Klaus, Komenského teorie jednání, SCetH XVI, 1986, č. 32, s. 62–76.
   • SCHALLER Klaus, Magia et sapientia bei J.A. Comenius, AC 28, 1979, s. 167–178.
   • SCHALLER Klaus, Několik poznámek k problematice revelací u Komenského, SCetH VII, 1977, č. 17, s. 172–176.
   • SCHALLLER Klaus, Die Pädagogik der „Mahnrufe des Eliae“ . Das Lebenswerk des Comenius zwischen Pädagogik und Politik, Kastellaun 1978.
   • SCHIFFEROVÁ Věra – PRÁZNÝ Aleš – ŠOLCOVÁ Kateřina et al., Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského, Červený Kostelec – Pardubice 2014.
   • TREVOR-ROPER Hugh Rewal, Religion, the Reformation and Social Change, Logisndon 1967.
   • TURNBULL Henry Georg, Hartlib, Dury and Comenius, Oxford – London 1932.
   • VYSKOČIL František, Jan Amos Komenský, Kapitoly o jeho předcích, rodičích, příbuzných a místě na rození, Brno 1990.
   • YOUNG Robert Fitzgibbon, Comenius in England, Oxford – London 1932.

    

   Komeniologické časopisy

   • Studia Comeniana et historica, 1971 – dosud, vydává Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
   • Acta Comeniana, obnoveno 1957 – dosud, nyní vydává Filosofický stav Akademie věd ČR, Praha
   • Bulletin Unie Comenius, 1992 – dosud, vydává Unie Comenius, Praha
   • Comenius Jahrbuch, 1993 – dosud, Berlin
   • Japanese Journal of Comenius, 1992 – dosud, Tokio
   • Mitteilungen der Comenius-Gesellschaft, 1891–1934, Lepzig – Berlin
   • Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského, 1910–1938, 1957
   • Komenský, dříve časopis pro učitelstvo, který obsahoval speciální rubriku J. A. Komenský, dnes časopis pro pedagogiku předškolního a základního školství, vydává Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

    

   Historická beletrie o Komenském

   • HANUŠ Miloslav, Osud národa, Praha 1967.
   • KOŽÍK František, Anděl míru. Vyprávění o Janu Amosu Komenském, Praha 1984.
   • KOŽÍK František, Bolestný a hrdinský život Jana Amose Komenského, Praha 1958.
   • KRATOCHVÍL Miloš V., Život Jana Amose, Praha 1975.
   • MAŠÍNOVÁ Leontina, Nesmrtelný poutník (trilogie: Mladá léta Jana Amose, Do labyrintu světa, Planoucí pochodeň), Praha 1982.

    

   Projekty