příspěvková organizace Ministerstva kultury

Historický archiv
Historický archivHistorický archiv

 

 

Převážně písemný materiál uchovávaný v muzejním archivu je členěn podle provenienčního principu do archivních fondů, jejichž obsahem jsou převážně písemnosti dokumentující dějiny města, uherskobrodského regionu i samotného muzea. Ojediněle jsou zastoupeny i materiály vztahující se svým obsahem ke vzdálenějším regionům. Výjimečně jsou zde zařazeny materiály vztahující se svojí proveniencí k 17. a 18. století, většina materiálu pak pochází ze století 19. – 20.

 

Písemný materiál v současnosti vedený v muzejním archivu začal být shromažďován již v období krátce po založení muzea a často byl součástí jiných sbírkových fondů. Proto stávající sbírka archiválií často vznikala ve svých počátcích nesystematicky a rozmnožovala se převážně nahodilým sběrem a dary. V druhé polovině 20. století byly pak písemnosti archivní povahy centralizovány a uloženy v muzejním archivu, kde jsou vedeny v rámci jednotlivých archivních fondů a sbírek. Jejich nejobsáhlejší část je věnována městu Uherskému Brodu a zahrnuje písemnosti spolků, organizací a institucí působících na území města a v jeho nejbližším okolí. Podstatnou součást tvoří písemnosti z pozůstalostí významných osobností města, vzpomínky, pamětní knihy a rukopisy publikovaných nebo nepublikovaných studií.


Konfirmační listina potvrzující Velké nad Veličkou právo trhu, Vídeň 30. 10. 1789List od rodu, listina stvrzující rodinný původ Pavla Vitáska, Chropyně 28. 5. 1728Opis darovací smlouvy Vladislava II. z roku 1506 vystavené Janu z Kunovic na zámek a město Uherský Brod, 18. 1. 1644 
Opis darovací smlouvy Vladislava II. z roku 1506 vystavené Janu z Kunovic na zámek a město Uherský Brod, 18. 1. 1644 Opis darovací smlouvy Vladislava II. z roku 1506 vystavené Janu z Kunovic na zámek a město Uherský Brod, 18. 1. 1644