příspěvková organizace Ministerstva kultury

Oznámení o ochraně osobních údajů

Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (MJAK)


1.  OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Neshromažďujeme žádné osobní údaje o přístupu na webové stránky a nepoužíváme cookies.

 

2.  OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ MUZEEM MIMO WEBOVÉ STRÁNKY

Můžeme se s Vámi dostat do kontaktu také mimo webové stránky a zpracovávat Vaše osobní údaje. Můžete být zájemce o službu, zákazník, náš dodavatel, nebo uchazeč o zaměstnání. V uvedených případech Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom:

-  mohli uzavřít s Vámi smlouvu a plnit naše závazky ujednané ve smlouvě s Vámi

-  zajistili, že naše záznamy jsou přesné a aktuální

-  zajistili ochranu majetku naší organizace

-  plnili zákonné povinnosti, kterým podléháme

K tomu musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

-  uzavření smlouvy a splnění smluvních závazků

-  plnění zákonných povinností, kterým podléháme

-  souhlas se zpracováním osobních údajů

-  prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné;

prezentace našich kulturních akcí formu zasílání pozvánek jak e-mailem, tak poštou, apod.

 

3.  PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.  Vaše práva

Máte právo:

- požadovat přístup k osobním údajům

- aktualizovat nebo opravovat své údaje

- požadovat předání Vašich osobních údajů jinému správci

- požadovat odstranění Vašich osobních údaje z našich systémů

- vznést námitku vůči zpracování

 

a to vždy zasláním e-mail muzeum@mjakub.cz

Všechny tyto požadavky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

 

MJAK bude v souladu s právními předpisy příslušná práva realizovat také s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření.

 

3.2.  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste dali souhlas s určitým typem zpracování, můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

4.  JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou pro splnění Vašeho požadavku nebo jiných legitimních účelů zpracování a odstraníme je v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

 

5.  SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, pokud pro to nemáme právní základ. Neposkytujeme informace třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely a nezasíláme e-maily jménem třetí strany.

Situace, v nichž můžeme Vaše osobní údaje poskytnout třetí straně, pokud to platné právní předpisy umožňují, za účelem ochrany a hájení našich práv, majetku a oprávněných zájmů a pokud to stanoví platné právní předpisy (jde například o orgány veřejné moci, včetně úřadů veřejné správy).

 

6.  PŘENOS ÚDAJŮ MIMO ČESKOU REPUBLIKU

Vaše osobní údaje mohou být převedeny, uloženy a zpracovány v jiné zemi, než v České republice. Pokud tak učiníme, předáváme osobní údaje v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud se přenos uskuteční do země mimo EHP, použijeme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

 

7.  ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Zavedli jsme obecně uznávané technologické a provozně-bezpečnostní standardy, abychom ochránili osobní údaje před ztrátou, zneužitím, úpravami nebo zničením. Od všech zaměstnanců MJAK požadujeme, aby osobní údaje chovali v tajnosti. K těmto údajům mají přístup pouze autorizovaní pracovníci.

Vaše osobní údaje uchováme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

 

8.  KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se způsobu, jakým byly Vaše osobní údaje použity, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů muzeum@mjakub.cz.

Jsme odhodláni spolupracovat s Vámi tak, abychom dosáhli spravedlivého řešení jakékoliv případné stížnosti nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se ovšem domníváte, že jsme Vám s Vaší stížností nebo obavami nebyli schopni pomoci, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz.

 

9.  AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být postupně upravováno nebo aktualizováno. Budete mít možnost zjistit, kdy jsme toto oznámení naposledy aktualizovali, protože bude vždy obsahovat datum revize. Změny a dodatky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jsou platné ode dne jejich zveřejnění. Přečtěte si prosím čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny ve způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme.

 

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.

Uherský Brod, 23. 5. 2018

ředitel MJAK