příspěvková organizace Ministerstva kultury

POKYNY PRO AUTORY

Příspěvky zasílejte prosím pokud možno elektronickou poštou (pospisilova@mjakub.cz) nebo na elektronickém nosiči, případně ve strojopisné podobě (Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. č. 37, 688 12 Uherský Brod).

 

Ke každému článku (rozsah přibližně 15 normostran, delší rozsah, prosím, konzultujte) je třeba dodat résumé v anglickém jazyce (rozsah max. 500 znaků). U cizojazyčných textů je vyžadováno české résumé (může zajistit redakce).

 

Články jsou recenzovány a jejich zveřejnění je podmíněno kladným vyjádřením recenzentů a schválením redakční radou.

 

Zásady úpravy textu v SCetH 

Editing Principles for Publications in SCetH 

 Zásady úpravy textu v časopise Studia Comeniana et historica

 

Úprava textu:

 • Název příspěvku: versálkami Times New Roman, velikost 14 tučně.
 • Jméno autora: versálkami Times New Roman, velikost 12.
 • Text článku: Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.
 • Text poznámek: Times New Roman, velikost 10, řádkování 1.

 

  Citovaná literatura, prameny a zdroje:


  Monografie:

  • Johannes Piscator, In Apocalypsin Johannis commentarius, Herborn 1613.
  • Milada Blekastad (ed.), Unbekannte Briefe des Comenius und seinerFreunde 1641–1661, Ratingen – Kastellaun 1976.
  • John Robert Christianson – Alena Hadravová – Petr Hadrava – Martin Šolc (edd.), Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science. Proceedings of the International Symposium on the History of Science in the Rudolfine Period, Prague, 22–25 October 2001, Frankfurt am Main 2002.

   

  Článek ve sborníku:

  • Werner Korthaase, Philipp Melanchthon, Praeceptor Germaniae, sein Einfluß in Deutschland, Böhmen und Mähren,in: Reinhard Golz – Wolfgang Mayrhofer (Hrsg.), Einflüsse von Luther und Melanchthonaufdas Bildungswesen in Mittel- und Osteuropa, Münster 1997, s. 100–136.

   

  Článek v časopise:

  • Milan Kopecký, J. V. Andreae a J. A. Komenský: literární analogie a diference, SCetH XVIII, 1988, č. 35, s. 160–168.

   

  Archivní prameny:

  • MZA Brno, fond G 486, i. č. 565, f. 45.

   

  Elektronické zdroje, web:

  • Vladimír Urbánek, Komenský a vizionáři sedmnáctého století, Katolický týdeník [online], dostupné z: http://www.katyd.cz/clanky/komensky-a-vizionari-sedmnacteho-stoleti.html [cit. 8. 12. 2015].

   

  Opakovaná citace:

  • Pokud je citováno ze stejného zdroje opakovaně, píše se v následující poznámce: Ibid., s. 78.
  • Je-li odkaz na jiném místě poznámkového aparátu, uvádí se: W. Korthaase, Philipp Melanchthon, Praeceptor Germaniae, op. cit., s. 120.