příspěvková organizace Ministerstva kultury

STARÁ ŠKOLA

 

bezbariérově přístupno – přízemí

 

Expozice nazvaná Stará škola je postavena na záměru přiblížit návštěvníkům historii a vývoj v oblasti školní výuky na základě myšlenek Jana Amose Komenského, které byly formulovány již v úvodním slově ke zmíněné učebnici Orbis sensualium pictus:

 

„Hlavní při tom je předkládat věci smysly vnímatelné nejdříve smyslům, aby mohly být pochopeny … Neboť, nemůžeme ani jednat, ani mluvit moudře, jestliže dříve neporozumíme správně všemu, co máme činit nebo o čem máme mluvit. V rozumu pak nic není, co nebylo dříve ve smyslech. Pilně cvičit smysly ve správném chápání rozdílů mezi věcmi znamená klást základy veškeré moudrosti, vší moudré výmluvnosti a všem moudrým úkonům v životě.“


(Svět viditelných věcí v obrazech, Norimberk 1658)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrální část expozice zaujímá mobiliář staré školy zahrnující školní lavice z období 2. poloviny 19. století až 1. poloviny 20. století, jehož součástí je také katedra a kabinetní skříň, v níž jsou uloženy fyzikální výukové školní pomůcky z téhož časového období. Po obvodu školní třídy je umístěno šest vitrín v podobě oken, v nichž je představena série vyobrazení a k nim náležejících textů z Komenského jazykové učebnice Orbis sensualium pictus.

Tři okna na levé straně školní třídy jsou věnována pojmu světa, v němž žijeme a který nás obklopuje a fyzikálním jevům jako je čas a světlo, které jsou nedílnou součástí tohoto světa. Jsou to abstraktní pojmy vnímané člověkem zejména za pomocí důmyslných, jím sestrojených přístrojů a pomůcek, které usnadňují lidským smyslům jejich vnímání a Komenským jsou přiblíženy v jeho jazykové učebnici prostřednictvím textů o světě, hodinách a optických sklech. Pro lepší názornost jsou u Komenského obrazových textů z Orbisu vystaveny v jednotlivých oknech trojrozměrné předměty, které pomáhají pochopit náš svět a planetu Zemi jako vesmírné těleso nebo časoměrné pomůcky k měření času (nástěnné, skříňkové a sluneční hodiny) či optické pomůcky (brýle, zrcadla, dalekohled a souprava Jaegerových optotypů).

 

Další tři okna na pravé straně třídy jsou věnována několika vybraným lidským činnostem lékařství, kovářství, tkalcovství, zpracování lnu a pojmu plátna. Je to výběr zcela konkrétních činností a pojmů, které byly již v době Komenského běžnou součástí lidského života a také častým prostředkem k obživě. A tak i proto zaujímají v jeho Orbisu tyto jím zmiňované pojmy jednu z hlavních součástí kapitoly o lidských činnostech. Jednotlivé obrazové texty jsou doplněny opět několika ukázkami trojrozměrných předmětů z lékařského prostředí, kovářských výrobků a nástrojů nebo pomůcek k výrobě i barvení plátna.

 

Celkový dojem z této expozice podtrhují také historické školní obrazy a názorné školní pomůcky umístěné mezi jednotlivými okny a po stěnách expozice školy. Jde o obrazový i trojrozměrný materiál, který vznikal na základě Komenského myšlenky názorné školní výuky. Tyto školní pomůcky však pocházejí až z pozdějšího období konce 19. – 1. poloviny 20. století a jsou tak jedním z příkladů snahy po názorném vyučování této doby.

 

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999