příspěvková organizace Ministerstva kultury

Uherský Brod ve světle nejstarších písemných pramenů

Výstava Uherský Brod ve světle nejstarších písemných pramenů je plánovaná v termínu 28. října až 16. listopadu 2022 jako připomínka 750. výročí vzniku města Uherský Brod. Na výstavě budou prezentována nejstarší listinná privilegia krále Přemysla Otakara II. udělená Uherskému Brodu, která jsou v současnosti uchovávaná v SOkA Uherské Hradiště.

Hlavním záměrem výstavy je představit veřejnosti především privilegium krále Přemysla Otakara II. z 29. října 1272, jímž vymezuje městu Uherskému Brodu užívání městských práv a právo nuceného skladu. K dokreslení významu Uherského Brodu jako významného centra královské moci budou dále vystavena privilegia českých králů a moravských markrabat z let 1275–1506. Dobu vlády rodu Kunoviců a Kouniců připomenou jednak privilegia pojišťující starobylé výsady města, dále městské knihy jako registra horenská (knihy hor viničních) z let 1540–1618, kniha na příjem sirotčích peněz (1575). Jako připomínka bohaté historie Uherského Brodu budou vystaveny také nejstarší kroniky města, k nimž patří kronika Jiřího Bartoška (sepsaná kolem roku 1584) a kronika Martina Ležáka ze 17. století. Písemné památky budou doplněny originály pečetních typářů městské rady.

Cílem výstavy bude návštěvníkům připomenout významné 750. výročí udělení městských práv Uherskému Brodu, který se tímto aktem stal plnoprávným královským městem. Současně je záměrem výstavy poskytnout návštěvníkům ke zhlédnutí významné výstavní artefakty a archiválie vrcholného středověku a raného novověku, které bývají vystavovány pro veřejnost jen velmi řídce a sporadicky. Výstavu bude doplňovat řada vysvětlujících textů k problematice vzniku a vývoje městského zřízení a přechodu města pod vrchnostenskou správu v roce 1506.

 

Výstava bude připravena ve spolupráci Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a Státního okresního archivu v Uherském Hradišti.


fotogalerie: Markéta Švehlíková

 

privilegium Přemysla Otakara II.

obr.: Přemysl Otakar II., král český, uděluje městu Uherskému Brodu právo města Hlubčic a právo skladu zboží 8 dní pro kupce z vlastních zemí a 2 týdny pro kupce cizí, Brno 29. 10. 1272,

(z archivních fondů SOkA v Uherském Hradišti)