příspěvková organizace Ministerstva kultury

František Rajchl

(23.1. 1865 – 18.2. 1938)

Profesor Zemské vyšší reálky v Uherském Brodě a dlouholetý předseda Musejní společnosti pro moravské Slovácko pocházel z Litomyšle, kde se narodil 23. 1. 1865. Pětitřídní obecnou školu absolvoval v letech 1872 – 1876 v rodném městě. Ve studiích pokračoval na místním gymnáziu, kde maturoval v roce 1884. Téhož roku se zapsal ke studiu na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde se věnoval studiu češtiny a němčiny. Mimo svůj studijní obor navštěvoval též přednášky zaměřené na studium klasických jazyků, polštiny, ruštiny, francouzštiny a angličtiny. Aktivně se zapojil do práce v Masarykově časopise Athenaeum. Současné publikuje své první práce, vlastní referáty a překlady ruských, francouzských, anglických a německých autorů jako např: A. Wagner, Státní socialismus německý (Athenaeum IV, 1887); S. A. Andrejevskij, Dostojevského Bratři Karamazovi (Naše doba I, 1894); O universitní extensi v Anglii – Inteligence a dělnictvo (Naše doba I, 1894); V. Solovjev, Ruská idea (Obrana X, 1894); P. Miljukov, Rozklad slavjanofilství (Obrana XII, 1896); Dostojevského řeč o Puškinovi (Naše doba IV, 1897); S. Sighele, Mravní záhada kolektivní psychologie (Život III, 1901). V Laichterově výboru nejlepších spisů poučných vychází později jeho překlad práce E. B. Tylora Úvod do studia člověka a civilisace, samostatně vydal překlad románu F. W. Robinsona Ubohá Zefa! a Ch. Dickense Otec a syn. Kratší překlady beletrie uveřejňoval rovněž v Lumíru, Národních listech, Hlasu národa a Národní politice pod pseudonymem F. R. Záhradský nebo šiframi F. R. Z. a frz.

Po ukončení studií nastoupil jako učitel na české státní reálce v Brně, odkud po šestiletém působení přešel roku 1900 jako suplující učitel na reálné gymnázium do Uherského Brodu. V roce 1905 úspěšně vykonal zkoušky učitelské způsobilosti a získal statut provizorního profesora. O čtyři roky později, v roce 1909, byl jmenován řádným profesorem. Na uherskobrodském reálném gymnáziu působil plných 34 let až do svého odchodu na odpočinek v roce 1934.

Po příchodu do Uherského Brodu se aktivně zapojil do veřejného politického a kulturního života zdejšího kraje. Stal se členem Musejní společnosti a v roce 1902 byl poprvé zvolen do jejího výboru. V letech 1905 – 1913 zastával funkci knihovníka a od roku 1913 byl plných 25 let předsedou společnosti až do své náhlé smrti 18. 2. 1938.

Při práci v Musejní společnosti se jeho zájem soustředil převážně na archeologii. Společně s Janem Kučerou prozkoumal celou řadu lokalit na Uherskobrodsku a svými nálezy tak pomohl podstatně obohatit archeologické sbírky muzea. Nezanedbatelnou součástí jeho badatelské činnosti byla i komeniologie. Na toto téma zpracoval několik přednášek a studií, z nichž nejznámější jsou: Komenský ve Fulneku, O rodišti a jméně Komenského a Narozeniny Komenského.

výstava k osobě Fr. Rajchla v Muzeu J. A. Komenského - ZDE

! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999