příspěvková organizace Ministerstva kultury

Jan Kučera

(24.3. 1860 – 1.4. 1919)

Uherskobrodský rodák, učitel na obecné škole ve Veletinách, archeolog a historiograf města. Nově založenému muzeu v Uherském Brodě daroval v roce 1898 své bohaté archeologické a numizmatické sbírky a sám sbírky instaloval. Tím se stal faktickým zakladatelem muzea a byl jmenován jeho prvním správcem.

Jan Kučera se narodil 24. 3. 1860 v Uherském Brodě v Provazní ulici č. p. 446. Jeho otec byl drobným zemědělcem a krejčím lidových krojů. Roku 1872 vstoupil Kučera do první třídy německé měšťanské školy v Uherském Brodě, roku 1876 pokračoval ve studiích na německém učitelském ústavu v Olomouci, kde maturoval v roce 1880. Poté vyučoval ve Valašských Kloboukách a v roce 1882 přešel na jednotřídní školu do Študlova. Od roku 1883 vyučoval v Uherském Brodě, ale pro své národní přesvědčení byl nucen město opustit a tak od roku 1885 působí v Rudimově. Zde se začal hlouběji zabývat archeologií uherskobrodského okresu. Jako jeden z prvních moravských archeologů prováděl své výzkumy přímo v terénu. Na jeho činnost měl vliv především známý archeolog, profesor dr. Lubor Niederle, s nímž se pravidelně setkával v jeho vile ve Veletinách, kde Kučera působil od roku 1890. Z jeho popudu se stal společně s J. V. Hauerlandem jedním z předních pořadatelů uherskobrodské Národopisné výstavky a v roce 1898 stál, již jako měšťan Uherského Brodu, u zrodu městského muzea. Po založení Musejní společnosti se stal členem výboru s funkcí správce muzea, kterou vykonával až do své smrti 1. 4. 1919. Ještě téhož roku byl pak jmenován čestným členem Společnosti.

Kromě archeologie se Jan Kučera zajímal také o práci s písemnými prameny bohatého městského archivu. Výsledkem této činnosti bylo v roce 1903 vydání jeho životního díla Paměti královského města Brodu Uherského, jež vyšlo hlavně díky podpoře JUDr. Václava hraběte z Kounic, jenž měl nebývalý zájem na přehledném zpracování dějin města, s nímž byly osudy jeho rodiny po dlouhá léta těsně spjaty. Kromě této práce publikoval v letech 1890 – 1910 řadu článků z oblasti komeniologie, archeologie a historie v tehdejších odborných časopisech.

! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999