příspěvková organizace Ministerstva kultury

Jan Pavelčík

(1.10. 1906 - 18.6. 1990)

Profesor gymnázia v Uherském Brodě, archeolog, etnograf a antropolog, člen Musejní společnosti pro moravské Slovácko a dlouholetý ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Narodil se 1. 10. 1906 v Rijece v Chorvatsku. Povolání jeho otce, který sloužil v rakouské armádě v hodnosti plukovníka, bylo příčinou, že své dětství prožil Jan Pavelčík na různých místech rakousko-uherské monarchie. Teprve třetí třídu obecné školy začal navštěvovat ve Vlčnově, odkud pocházel jeho otec. Svá středoškolská studia z větší části absolvoval na reálném gymnáziu v Uherském Brodě, maturoval však v roce 1924 v Brně. Zde rovněž vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, obory tělesná výchova, zeměpis a antropologie. Poté působí jako asistent prof. Vojtěcha Suka na Antropologickém ústavu. V letech 1929 – 1939 je zaměstnán jako středoškolský profesor na školách ve Valašském Meziříčí, Lipníku a Bučovicích.

V roce 1940 nastupuje místo profesora tělesné výchovy a zeměpisu na uherskobrodském gymnáziu. Ve stejném roce se stává členem Musejní společnosti pro moravské Slovácko a začíná jeho dlouhodobá spolupráce s muzeem. Jako Člen výboru Musejní společnosti je pověřen vedením archeologického oddělení. Současně se však také věnuje práci v oblasti antropologie. V roce 1947 obhajuje disertační práci na téma Městys Nivnice z hlediska plemenité sestavy.

Přestože se v roce 1952 stává profesionálním muzejním pracovníkem s funkcí vedoucího společenskovědního oddělení Krajského muzea v Gottwaldově, nezapomíná ani na uherskobrodské muzeum, kde jako člen muzejní komise a dobrovolný pracovník stále vedl archeologické oddělení. 1. 7. 1956 je jmenován ředitelem Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě a tuto funkci zastává až do svého odchodu do důchodu v roce 1970. Vedle antropologie se zabývá etnografií, archeologií, numizmatikou a také komeniologií. Své bohaté zkušenosti a odbornou erudici zužitkoval v přednáškách Antropologické aspekty etnografie na Univerzitě Komenského v Bratislavě (od roku 1963).

V roce 1967 tamtéž obhajuje v oboru antropologie kandidátskou disertační práci Výška obyvatelstva z výkopů ve Starém Městě. Mimo to se věnuje také práci v různých vědeckých společnostech. Od roku 1961 zastává funkci předsedy Antropologické sekce Čs. biologické společnosti při ČSAV v Brně a je členem hlavního výboru Čs. společnosti antropologické při ČSAV v Praze. Získává také Čestné členství Antropologické společnosti ČSAV v Praze a SAV v Bratislavě.

Mezi všemi jeho aktivitami však stojí na předním místě jeho práce pro uherskobrodské muzeum. Již krátce po svém nástupu do funkce ředitele organizuje v letech 1956 – 1957 veškeré přípravy oslav třístého výročí vydání Komenského díla Opera didactica omnia (Amsterdam 1657 – 1658). Podílí se na organizaci a řízení rekonstrukčních prací na budovách muzea a stojí u počátků profesionalizace personálního obsazení jednotlivých pracovišť muzea. Jeho zásluhou je rovněž založeno Komeniologické dokumentační středisko s celostátní i zahraniční působností, komeniologická knihovna a fotoarchiv Uherskobrodských dnů Komenského. Stojí u zrodu bulletinu Zprávy Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, do něhož přispívá, mimo pracovníky muzea, také řada českých i zahraničních komeniologů. Sám Jan Pavelčík publikuje na stránkách tohoto časopisu své zprávy o antropologických, archeologických a etnografických výzkumech z uherskobrodského regionu, z nichž k nejvýznamnějším patří: Vyvolávání v Hradčovicích, Pokus o výklad jízdy králů, Skakúni v Komni, Malování prstem v komíně, Štandrlování v Těsově, Antropologie moravských Kopanic, Úlomek lebky z Dolních Valů v Uherském Brodě atd. Řadu drobnějších příspěvků publikoval i na stránkách časopisu Malovaný kraj a Studia Comeniana et historica. Jan Pavelčík zemřel 18. 6. 1990.

(15.9.2006 - 28.1.2007 výstava "Antroplog, archeolog a etnograf Jan Pavelčík (1906 - 1990) v Malém výstavním sále muzea)

! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999