příspěvková organizace Ministerstva kultury

O Knihovně Jana Kučery

Odborná knihovna dnešního Muzea J. A. Komenského byla budována současně s uherskobrodskou Musejní společností, tedy od roku 1898. Zpočátku fungovala jako příruční knihovna odborné literatury pro členy Musejní společnosti a její spolupracovníky, posléze se otevírala i širší veřejnosti.

 

Základem knižního fondu byly dary zakládajících členů – knihovna tedy odráží odborné zájmy Jana Kučery, Josefa V. Hauerlanda, F. Pragera, F. Rajchla, A. Hladkého a dalších zakladatelů: archeologie, národopis, historie, filosofie, přírodní vědy a literatura. Literatura těchto oborů byla soustavně doplňována. Další přírůstky přicházely jako dary občanů, někdy byla muzeu prodána nebo předána celá knihovna, např. knižní sbírka právníka a vlastivědce JUDr. Vítězslava Houdka čítala 250 knih právnické a historické literatury, včetně prací moravských historiografů 17. – 18. století (Bohuslav Balbín, Tomáš Pešina, Pavel Stránský, Jan Dubravius, F. J. Beckovský, J. J. Středovský, G. Dobner, M. A.Voigt aj.).

 

Dnes má knihovna přes 30.000 svazků řazených do tematických okruhů: brodensia a regionální literatura, komeniána, historie, národopis, literatura, náboženství a dějiny církví, slovníky a encyklopedie, technické vědy, právní vědy, zeměpis a mapy, zemědělství, vojenství atd. Zvláštní část tvoří cca 1000 titulů časopisů odborných i zábavných a novin.

 

V knihovně je uložen archiv regionální dokumentace – plakáty, pozvánky, drobné neknižní tisky a výstřižky. I tento fond je v současnosti převáděn do automatického katalogu.

 

Další součástí knihovny je soubor pedagogických čtení – tj. autorských prací učitelů z let 1957–1992, které vznikaly jako podmínka jejich kariérního postupu; vedle textů malé věcné ceny najdeme i záznamy bohatých metodických zkušeností a nápadů. Katalog pedagogických čtení existuje zatím jen v podobě lístkové.

 

Od roku 2002 je z běžného fondu vyčleněna sbírka starých tisků a rukopisů (Historický fond), do něhož jsou řazeny rukopisy a tisky vydané do r. 1800. Dnes má cca 600 exemplářů – z toho 5 inkunábulí a 7 map Moravy (Pavel Fabricius, Jan Amos Komenský). I tento fond odráží mnohooborové zájmy bývalých i současných muzejníků (teologie, filosofie, díla J.A.Komenského, práva, zeměpis a cestopisy, Bible).


[ON-LINE VYHLEDÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ]