příspěvková organizace Ministerstva kultury

Co je centrální evidence sbírek?

Centralní evidence sbírekV roce 2000 přijal Parlament České republiky zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Tento právní předpis, který nahradil někdejší zákon o muzeích a galeriích, stanoví práva a povinnosti vlastníků sbírek a zavádí centrální evidenci sbírek (CES) vedenou na Ministerstvu kultury. Ta je veřejně přístupným seznamem sbírek, vypovídajícím o bohatosti významné části movitého kulturního dědictví v České republice.Do centrální evidence sbírek Ministerstvo kultury zapsalo všechny sbírky ve vlastnictví státu, krajů a obcí, jejichž správci – muzea a galerie – měli ze zákona povinnost o zápis sbírek požádat. Do CES byly zapsány i sbírky jiných právnických a fyzických osob, pokud se jejich vlastníci rozhodli o zápis požádat. Máte možnost do něj nahlédnout.

 

 

Digitalizace sbírky MJAKUB

(CES JAK 002-04-25/098002) aktualizováno 18. 1. 2024


Jednou z důležitých oblastí přispívajících k prezentaci a odborné dokumentaci sbírky MJAKUB se v uplynulých letech jevila práce na odborné digitalizaci celého sbírkového fondu, zejména za využití moderních dokumentačních a prezentačních technologií. Práce na celkové digitalizaci sbírky byly započaty na přelomu let 2006–2007 v souvislosti se zapsáním sbírky do CES v roce 2000 a úplným přechodem na evidenční práci v elektronickém evidenčním systému DEMUS v roce 2001. V průběhu 90. let 20. století byla část sbírkového fondu již digitalizována na základě videodokumentačního procesu na dnes již zastaralých videonosičích systému VHS. Zpracována byla takto zejména kompletní podsbírka Historie, Výtvarné umění regionu a Komenský v umění, částečně byla zdokumentována podsbírka Staré tisky. Z celkového počtu položek sbírky MJAKUB bylo takto zadokumentováno kolem 12 % sbírkových předmětů. V souvislosti s dalším vývojem elektronických dokumentačních nosičů bylo v roce 2006 rozhodnuto o postupné obrazové digitalizaci celé sbírky na DVD nosiče a o zálohovaném uložení digitálních obrazových dat (v současnosti zálohováno na PC diskovém poli RAID). S vývojem nového elektronického evidenčního systému DEMUS bylo rozhodnuto v roce 2008 digitalizovanou podobu sbírkových předmětů vložit k elektronickým evidenčním kartám DEMUS do PC kurátorů jednotlivých podsbírek.

Celková digitalizace sbírky v počátečním plánovaném období let 2006–2010 zahrnovala průměrný meziroční přírůstek digitalizovaných položek kolem 660 inv. čísel, v dalším pětiletém období mezi 2011–2015 činil průměrný roční přírůstek digitalizovaných položek 645 inv. čísel. K roku 2015 bylo tak digitalizováno 11 % sbírkových předmětů, což plně neodpovídalo původně plánovaným záměrům.

Jedním z hlavních úkolů, který byl vytýčen Koncepcí sbírkotvorné činnosti v předcházejícím období zahrnující léta 2015–2020, byl tedy záměr podstatně zvýšit aktivitu v oblasti plánování digitalizace sbírky. Reorganizací časového pracovního plánu, v němž bylo věnováno problematice digitalizace více prostoru, se tak v tomto období dařilo stanovené cíle uspokojivě plnit. To vedlo k významnému nárůstu počtu digitalizovaných sbírkových předmětů v takto zpracovávaných podsbírkách. V průměru bylo v období let 2015–2020 digitalizováno 2 664 položek ročně, a tím dosaženo digitálního zpracování 10 665 nových inv. čísel sbírkových předmětů. Tím celkový počet digitalizovaných předmětů zaznamenal značné navýšení z původního počtu 4 285 položek na 22 655 digitalizovaných položek sbírkových předmětů ze všech vybraných podsbírek. Bylo tak dosaženo úplné digitalizace čtyř podsbírek a podstatného digitálního zdokumentování sbírkových předmětů ve dvou podsbírkách. Celkový počet sbírkových předmětů, které prošly digitalizací k 31. 12. 2023, dosáhl 42 % z celkového počtu položek muzejní sbírky. Ve zmíněném roce byl rovněž splněn, již delší dobu udržovaný, trend kompletní digitalizace nově nabytých sbírkových předmětů ve všech podsbírkách a i nadále pokračuje digitalizace starších přírůstků v podsbírkách Etnografie a Staré tisky. Podsbírka Etnografie je k roku 2023 digitalizována z 88 % (digitalizováno 12 281 inv. č.), podsbírka Staré tisky z 80 % (digitalizováno 650 inv. č.).

 

 

Následující graf znázorňuje početní růst digitalizovaných sbírkových předmětů ve shora uvedených letech 2006–2023 v porovnání s celkovým počtem sbírkových předmětů.

 

graf digitalizace sbírek

 

Tabulka uvádějící počet digitalizovaných sbírkových předmětů v jednotlivých podsbírkách za rok 2023 v poměru k procentuálnímu vyjádření celkových počtů digitalizovaných předmětů v jednotlivých podsbírkách a celkovému počtu předmětů v jednotlivých podsbírkách:

podsbírka


digitalizováno za rok 2023 (ks)


Celkový stav digitalizace podsbírky (%)


celkový počet sbír. předmětů (ks)


staré tisky


38


80


808


archeologie


0


0


30 361


etnografie


509


88


14 008


historie


4


100


3 297


numizmatika


0


100


6 933


výtarné umění


24


100


1 584


Komenský v umění


1


100


1 597


Celkem


576


42


58 588