příspěvková organizace Ministerstva kultury

Josef Beneš

(1.3. 1917 – 2.10. 2005 )

Dlouholetý člen Musejní společnosti pro moravské Slovácko a první ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Ve své celoživotní vědecké činnosti se soustředil na práci v oblasti muzeologie a etnografie moravského Slovácka. Narodil se 1. 3. 1917 ve Vlčnově v rodině zednického mistra. Obecnou školu absolvoval v letech 1923 – 1928 ve svém rodišti a ve středoškolských studiích, která zakončil maturitní zkouškou v roce 1936, pokračoval na Reálném gymnáziu v Uherském Brodě. Poté absolvoval jednoroční studium na Státní pedagogické akademii v Brně a věnuje se pedagogické činnosti. V letech 1938 – 1955, působil na školách ve Vlčnově, v Nivnici a Uherském Brodě, zpočátku jako praktikant, později jako odborný učitel.

Jeho hluboký zájem o národopis jej v roce 1943 přivádí do řad dobrovolných pracovníků Musejní společnosti pro moravské Slovácko v Uherském Brodě. Je pověřen vedením národopisného oddělení a později i správou sbírek výtvarného umění uherskobrodského muzea. Od roku 1950 zastává funkci místopředsedy Musejní společnosti a po jejím zrušení v roce 1951 je zvolen předsedou muzejní komise, která je pověřena prozatímním vedením muzea. V souvislosti s profesionalizací muzejní práce je v roce 1955 jmenován prvním ředitelem Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Tuto funkci vykonává do března 1956, kdy odchází na místo referenta pro muzea na Ministerstvu kultury v Praze.

Kromě práce pro muzeum, která zahrnovala vyhotovení hodnotné grafické, textové a fotografické dokumentace terénního výzkumu lidových krojů, zvyků a staveb, se podílel v roce 1947 na přípravě a instalaci národopisné expozice v nově vybudovaném národopisném sále. Společně s Františkem Polanským, Janem Pavelčíkem a Janem Zemanem se v roce 1952 – 1953 podílel rovněž na instalaci nových expozic věnovaných historii Uherskobrodska a osobě J. A. Komenského, na reinstalaci stálé expozice Památník J. A. Komenského (1958). Je také autorem libreta stálé expozice Život a dílo J. A. Komenského (1970).

Přesto si našel čas i na další prohloubení svých odborných znalostí. V letech 1946 – 1949 studuje na Pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci obor výtvarná výchova a deskriptiva. Ve studiu etnografie pak pokračuje, již jako zaměstnanec Ministerstva kultury, v letech 1956 – 1961 na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. V roce 1966 obhajuje na téže univerzitě svoji kandidátskou práci z oboru etnografie a v roce 1967 získává titul doktora filozofie. Současně začíná mimo svoji hlavní pracovní náplň přednášet muzeologii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity (od roku 1961) a na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (od roku 1965). V letech 1968 – 1982 je rovněž členem Střediska pro výuku muzeologie Filozofické fakulty Karlovy univerzity při Národním muzeu v Praze, tajemníkem Československého národního výboru ICOM a členem ICOM v Paříži (v letech 1957 – 1974), tajemníkem Ústřední muzejní rady Ministerstva kultury (v letech 1960 – 1974) a od roku 1961 řádným členem Národopisné společnosti československé při ČSAV v Praze.

V roce 1982 odchází J. Beneš do důchodu, avšak i nadále se aktivně věnuje problematice spojené s muzeologii a etnografií. Za své zásluhy je jmenován v roce 1987 Čestným členem Muzeologické společnosti a později Národopisné společnosti při Akademii věd ČR. V letech 1990 – 1997 působí jako garant muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě, kde se podílel na založení muzeologického pracoviště a otevření studijního oboru muzeologie. Své etnografické studie věnované moravskému Slovácku uveřejňuje mimo jiné jako stálý dopisovatel v časopisech Malovaný kraj, Slovácké noviny a Brodský zpravodaj.

Bohatá publikační činnost Josefa Beneše zahrnuje úctyhodných 730 titulů z oblasti muzeologie a 220 titulů z oblasti etnografie uveřejněných v různých odborných časopisech a sbornících. Z hlediska odborné etnografické činnosti pro uherskobrodské muzeum jsou však nejvýznamnější jeho první práce: Slovácké lidové umění (1944), Lidové umění ve škole (1949), Rok ve Vlčnově (1946, 2003), Vlčnovský kroj I, II (1957). Je autorem rozsáhlé dokumentace osmi krojových typů a dokumentace lidových zvyků a staveb na Uherskobrodsku. Josef Beneš zemřel 2. 10. 2005.

Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a     –     o  t  e  v  ř  e  n  a   (út–so)

 

NOVÁ KNIHA

„UHERSKÝ BROD 1918–1938“

NOVÁ KNIHA

„KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“

PŘEHLÍDKA MUZEJNÍCH FILMŮ

„MUSAIONFILM 2019“

VÍTĚZNÝ PROJEKT

„ŘEMESLO JAK VYŠITÉ“


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2019:

KVĚTEN, ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999