příspěvková organizace Ministerstva kultury

František Polanský

(16.12. 1911 – 28.12. 1973)

Odborný učitel, specialista v oboru dětské defektologie, komeniolog, autor řady studií o J. A. Komenském, člen Musejní společnosti a dloholetý dobrovolný spolupracovník uherskobrodského muzea. Narodil se 16. 12. 1911 v Bánově v rodině dělníka jako nejmladší ze šesti sourozenců. Po absolvování obecné školy v Bánově pokračoval ve studiích na uherskobrodském gymnáziu, kde maturoval v roce 1931. Po maturitě přijal učitelské místo na Slovensku. V tomto období postupně působil jako učitel v Horním Srní, Lednici, Valašské Belé, Michalovcích, Kuznici, Velkých Rybanech a Nitře. Současně při zaměstnání začíná pracovat na svém dalším pedagogickém vzdělání, avšak válečné události mu znemožnily zamýšlené studium a přinutily ho k návratu do rodného kraje. Zde pracuje jako učitel na školách v Újezdci u Luhačovic, Nivnici a Vlčnově. Po roce 1945 je mu nabídnuto místo na měšťanské škole v Uherském Brodě, kde působí do roku 1963. Současně studuje na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně a později na Pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, kde získal titul doktora filozofie. Kromě pedagogických studií se hlouběji zabýval problematikou vadné řeči u dětí. Získává odborné logopedické vzdělání a od roku 1960 působí jako logopedický asistent ve zdravotnictví. V roce 1963 přechází na nový typ závodní průmyslové střední školy Slováckých strojíren a současně od roku 1971 pracuje jako lektor na Pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci.

Mimo svoji pracovní náplň byl František Polanský rovněž známým komeniologem a popularizátorem díla J. A. Komenského. Začátek jeho komeniologické činnosti souvisí s rokem 1945, kdy byl poprvé zvolen do výboru Musejní společnosti ve funkci knihovníka. Následujícího roku byl pověřen řízením komeniologického oddělení muzea. Jako člen Musejní společnosti, muzejní komise a dlouholetý dobrovolný pracovník muzea v Uherském Brodě byl autorem množství popularizujících, informativních i odborných prací věnovaných osobě, životu a dílu Komenského. Řadu svých prací publikoval nejen v domácím tisku, ale i v zahraničí. Jeho články byly otištěny např. v časopisech Sovětskaja pedagogika, Głos Nauczycielski, Deutsche Lehrzeitung a v celé řadě dalších. Podrobně se zabýval především otázkou významu díla Komenského ve speciální pedagogice a logopedii. O tomto problému poprvé referoval na mezinárodní komeniologické konferenci v Praze v roce 1970.

Ve spolupráci s Josefem Benešem vydal v roce 1957 knižně publikaci Putování po stopách J. A. Komenského v naši vlasti, samostatně pak výbor z Komenského výroků o knihách, Jana Amose Komenského trojí vyznání lásky k národu, mateřštině a vlasti (Uherský Brod : 1956) a Řeč o vzdělávání ducha (Uherský Brod : 1957). František Polanský zemřel 28. 12. 1973.

! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999