příspěvková organizace Ministerstva kultury

HISTORIE A POSLÁNÍ ČASOPISU

Uherskobrodské muzeum už záhy po svém založení (1898) vydávalo Ročenky, jež informovaly o aktivitách Musejní společnosti. Ročenky byly vydávány nepravidelně a neměly ráz odborného časopisu, byť informovaly i o badatelských aktivitách. V padesátých letech 20. století je vystřídaly Zprávy Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Ty byly zvláště zásluhou tehdejšího ředitele RNDr. Jana Pavelčíka, CSc. (1906–1990) již na vyšší kvalitativní i kvantitativní úrovni. Sám J. Pavelčík do tohoto bulletinu také výraznou měrou přispíval. Zprávy obsahují značný podíl příspěvků s archeologickou, etnografickou nebo národopisnou tématikou, ačkoliv i historie a komeniologie zde mají své místo. Zprávy vycházely ročně či pololetně a někdy i čtvrtletně. Počátkem normalizace, v roce 1971, přišel do uherskobrodského muzea mladý filozof a komeniolog PhDr. Pavel Floss (* 1940, 1995 prof.), který po předchozím působení v Muzeu J. A. Komenského v Přerově přišel jako již mezinárodně uznávaný badatel, který měl za sebou důležité výstupy a také byl znám jako pořadatel komeniologických konferencí, jejichž referáty vydával pod názvem Colloquia Comeniana.

 

V této tradici pokračoval i v Uherském Brodě. Stává se vedoucím komeniologického oddělení a později v letech 1974–1976 zastává i funkci zastupujícího ředitele. Jako odborný komeniolog byl v Uherském Brodě iniciátorem nejen pravidelných mezinárodních komeniologických sympozií, ale stojí také u zrodu nového časopisu Studia Comeniana et historica (SCetH), časopisu pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální historii moravsko-slovenského pomezí. Studia vznikla přeregistrací starých Zpráv muzea, ale více v sobě nesla dědictví přerovských Colloquií. Colloquia Comeniana byla vysoce odborným komeniologickým časopisem, navíc cizojazyčným (v němčině, v češtině byly pouze některé pasáže nebo recenze), čímž se výrazně rozšířil okruh čtenářů. Colloquia byla plánovanou řadou sborníků, provázející přerovské komeniologické konference. První číslo vyšlo v srpnu 1968, druhé a poslední v říjnu téhož roku. Toto druhé číslo již naznačuje vývoj směrem k odbornému časopisu, když se zde objevují rubriky: Rezensionen a Varia. Odpovědným redaktorem Colloquií byl Pavel Floss, ale k redakčnímu okruhu patřili Josef Brambora (1904–1980), Jaromír Červenka (1903–1983) a Dagmar Čapková (1925–2016), přední osobnosti české komeniologie. Rozdíl SCetH byl oproti někdejším Zprávám velký – změnila se grafická podoba, struktura a především náplň tohoto periodika. Zprávy byly často velmi útlými sešity, které ačkoliv obsahovaly příspěvky i články s nadčasovou hodnotou, představovaly především novinky, které se v příslušném období udály. (Zprávy o činnosti muzea byly ve Zprávách na počátku, ve Studiích na konci sešitu.)

 

Studia se měla stát časopisem nejen nadregionálním, ale i mezinárodním. Uherský Brod se měl stát střediskem československého komeniologického bádání, programově nadnárodního. Studia měla být jeho publikačním fórem. Tuto charakteristiku, stejně jako i první příspěvky zdědila Studia po Colloquiích, po Zprávách to potom byla zvláště orientace na region. Struktura Studií odpovídá trendu naznačenému v druhém svazku Colloquií. Časopis byl rozdělen na „pars comeniologica“ a „pars historica“, každá z těchto částí obsahovala samostatný oddíl pro články a studie (études et articles) a recenze (critique). K tomu sešit obsahoval i rubriku „varia“. Občas byly vydávány i „dokumenty a prameny“ (ty měly někdy rozsah jako jedno celé číslo – např. Neznámý deník Komenského od Dagmar Čapkové). Počínaje číslem 10/1975 dělení na „pars comeniologica“ a „pars historica“ končí a je zachováno pouze členění na články, recenze a různé. Studia měla vycházet čtvrtletně, ale pro různé potíže, včetně námitek v tiskárně, byla vydávána většinou pololetně. Jako samostatné sešity při tom od poloviny osmdesátých let vycházely kolokviální sborníky. Studia byla organicky spojena s mezinárodními komeniologickými kolokvii, pořádanými Pavlem Flossem a jeho spolupracovníky po Přerově i v uherskobrodském muzeu. Kolokvia byla vzhledem k probíhající normalizaci, která dusila svobodný vývoj vědy a některé badatele izolovala, prostředím k výjimečnému setkávání – vědců, kteří mohli veřejně působit, badatelů zahraničních, ale i těch, kteří nesměli přednášet a publikovat vůbec. Výjimečnost kolokvií a Studií jakožto publikačního média bezpochyby přitáhla výjimečné osobnosti, které by s Uherským Brodem a možná i s Komenským jako takovým nepřišly tolik do styku.

 

Studia a kolokvia přes tlak, aby se zařadila ke konformním konferencím a časopisům tuto dobu takřka bez úhony přečkala. Během dalšího dvacetiletí žije časopis dále, ačkoliv už není jedním z nemnoha relativně svobodných médií, jako tomu bylo v časech před rokem 1989. Pro komeniology a historiky raného novověku představuje stále jednou z možností, jak publikovat v uznávaném časopise výsledky svého bádání a také informovat zahraniční veřejnost, poněvadž časopis má odběratele v Evropě i v zámoří. Takto není časopis jen jedním z dnes již mnoha muzejních periodik, které jsou důležitým produktem muzejní práce, ale je stále i svorníkem české a světové komeniologie.

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999